به خدا می سپارمت ای من! تو را از شر شیطان به خدا می سپارم. تو را از شر ریاست طلبی و دنیا دوستی، به خدا می سپارم. ای من! مراقب دنیا و فریب هایش باش. تو را به خدا می سپارم از فریب و نیرنگِ معاویه که نکند، قرآن به نیزه بزند و تو را از حقیقتِ علی بن ابیطالب (ع) باز بدارد. نکند حقیقت را وارانه جلوه بدهد و تو دیگری را به غیر از امیرالمؤمنین انتخاب کنی... نکند دیگری را جای علی بنشانی و سپس همو، خانه علی را بسوزاند و تو در این راه شریک باشی! به خدا می سپارمت ای من!تحریریه سایت فطرت