به خدا می‌سپارمت ای من! تو را از شر شیطان به خدا می‌سپارم. تو را از شر ریاست طلبی و دنیا دوستی، به خدا می‌سپارم. ای من! مراقب دنیا و فریب هایش باش. تو را به خدا می‌سپارم از فریب و نیرنگِ معاویه که نکند، قرآن به نیزه بزند و تو را از حقیقتِ علی بن ابیطالب (علیه السلام) باز بدارد. نکند حقیقت را وارانه جلوه بدهد و تو دیگری را به غیر از امیرالمؤمنین انتخاب کنی... نکند دیگری را جای علی بنشانی و سپس همو، خانه علی را بسوزاند و تو در این راه شریک باشی! به خدا می‌سپارمت ای من!تحریریه سایت فطرت