به جـــان پاک تو ای دختر امام، ســلام

به جـــان پاک تو ای دختر امام، ســلام
به هر زمان و مـکان و به هر مقام

سـلام تویـی که شــاه خراسان بوَد بــرادر تــو
بـــر آن مقام رفیــع و بـر این مقام، ســلام

به هر عدد که تکلم شـود به لیل و نهار
هــــزار بـار فـــزون‌تـر ز هـر کـلام، ســلام

صبح تا شب و از شام، تا طلیعه صبــح
بر آستـانه قــدسـت علی الـدوام، ســلام

در آســـمان ولایــت، مــه تمــامی تـــو
ز پای تا به ســرت ای مـــه تـمـام، ســلام

به پیشگــاه تو، ای خواهـــر شه کـَـونین
ز فـرد فـرد خلق، به صبح و شام ســلام

منم که هر سر مویم به هر زمان گویـد
به جـان پــاک تـو ای دخــتـر امـام، ســلام

 


 سایت فطرت