بهترین دعا در هنگام زیارت ائمه علیهم السلام چیست؟
 

باید هر چه که می‌‌توانیم ارتباط و انس روحی خویش را با آن یگانه دوران شدّت ببخشیم. به مناسبت بحث زیارت دو نکته را در این راستا متذکّر می‌‌شویم:
نخست آنکه در دعاهای خود، ایشان را بر خود مقدّم داشته فرج و ظهور آن بزرگوار و شادی دل حضرتش را در صدر حاجات خویش قرار دهیم. از آنجا که مشاهد ایمّه علیهم‌‌السلام بهترین محلّ، و زمانِ زیارت بهترین زمانِ استجابت دعاست، پسندیده است تا به هنگام زیارت و در صدر تقاضاهای خویش، شادی دل صاحب‌‌الزمان (علیه السلام) را بواسطه تعجیل در ظهور عالم گیرشان تمنّا کنیم.
دومین نکته آن است که به نشانه ی معرفت و شناخت آن امام همام و حقّ عظیمی که بر گردن ما دارند با تقدیم ثواب اعمال مستحبّی خویش به آن بزرگوار محبّت خویش را به ایشان بنمایانیم. البتّه همان طور که مقتضای سیره ی هر مولای کریمی است ایشان نیز در مقابل این هدیّه ناقابل ما هدیّه‌‌ای به مراتب گرانقدرتر به ما اعطا خواهند فرمود. مگر نه آنکه خداوند متعال خود در قرآن می‌‌فرماید:
هرگاه تحیّت و درودی به شما داده شد، به بهتر از آن پاسخ دهید.یا همانندش را بازگردانید. (نساء/۸۶)
و چه کسی بهتر از ولیّ و حجّت خدا به کتاب او عمل می‌‌کند؟
هرچند که اگر چنین نیز نمی‌‌بود، باز هم محبّ راستین امام علیه‌السلام از انجام چنین عملی دریغ نمی‌داشت. و چون به هنگام هدیّه دادن - بسته به میزان محبّتِ انسان - هدیّه‌‌ای هر چه ارجمندتر فراهم می‌آورد، چه بهتر از این که انسان زیارت را به نیابت از امام زمان خود انجام دهد. مگر نه آن که زیارت، از افضلِ اعمال است؟