بنا به نظر اهل سنّت، امامت یک فرد به چه روش‌هایی می‌تواند منعقد شود؟

۱- اختیار و انتخابِ اهل حلّ و عقد (به این ترتیب که اهل حلّ و عقد، بر امامت یک نفر اجماع کرده، با او بیعت کنند.)،

۲- استخلاف و عهد (انتخاب امام قبل؛ یعنی زمانی که امام و خلیفه، احساس می‏کند اجلش فرارسیده‏است، با مشورت اهل حلّ و عقد، یک نفر را انتخاب می‏کند و برای عهده‏داری مقام امامت، او را جانشین خود می‏کندیا این که امام یک جمعِ محدودی را تعیین کند تا از میان خود یکی را به عنوان امام انتخاب کنند.)،

۳- غلبه و قهر (به دست گیری امور جامعه از طریق قهر و زور)


 سایت فطرت