بفرمایید مشروب!

آیا صحیح است که معاویه در دوران خلافت و رهبری امت اسلامی، شراب می‌خورده و شراب وارد می‌کرد.؟

امام احمد بن حنبل به نقل از ابن بریده آورده: روزی با پدرم بریده بر معاویه وارد شدیم از ما احترام کرده و طعام آوردند و تناول کردیم سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد. پدرم گفت: از روزی که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله سلّم ـ آنرا حرام کرده من به آن لب نزدم.

«عبداللّه بن بریده قال: دخلت أنا و أبی علی معاویه، فأجلسنا علی الفرش، ثم أُتینا بالطعام فأکلنا ثم أتینا بالشراب، فشرب معاویة، ثم ناول أبی، ثم قال: ما شربته منذ حرّمه رسول اللّه ـ صلی الله علیه و آله سلّم ـ ». مسند احمد ۵: ۳۴۷