بررسی چند گزینه

نقطه عطف روز تاریخی غدیر چه بود؟

۱-علی بن ابیطالب-علیه السلام- به عنوان دوست پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی گردید.به این ترتیب که، هرکه من را دوست دارد باید علی را هم دوست بدارد و فقط همین(این نظریه به ۱۰۰۱ دلیل قابل قبول نیست!)
۲-علی ابن ابیطالب-علیه السلام- به عنوان رییس حکومت بعد از پیامبر معرفی شد.(صدو بیست هزار نفر در آن وضعیت جمع نشدند که فقط همین را بشنوند)
۳-علی ابن ابیطالب-علیه السلام- به عنوان: مبلغ و روشنگر قرآن، معلم دین و دانای به علوم الهی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشین ایشان در تمامی امور از جمله ریاست حکومت معرفی شد.(نظر شیعه چنین است)
۴-ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر –صلی الله علیه و آله – معرفی گردید که هرکس او را خلیفه نداند منادی وحدت نیست و تفرقه انداز است و باید.....(از آنجایی که این امر در هیچ یک از کتب شیعه و سنی، یافت نمی‌شود، بنابراین این گزینه صحیح تر به نظر می‌رسد!!)

/>