برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در بیانات علامه صفوری

- فرمود: مرا از راههای آسمانها بپرسید، زیرا که من به آنها از راههای زمین داناترم. جبرییل علیه السلام در چهره مردی ناشناس آمد و گفت: اگر راست می‏گویی، مرا خبر ده که جبرییل کجاست؟ حضرت نظری به راست و چپ آسمان و زمین افکند و فرمود: او را در آسمان و [سایر نقاط] زمین ندیدم، شاید خود تو باشی.(نزهةالجلیس، علّامه صفوری، ص ۴۵۸.)
- علّامه صفوری گوید: علی را مادرش در درون کعبه -که خدایش شرافت دهد- بزاد، و این فضیلتی است که خداوند او را بدان مخصوص گردانیده است.(نزهةالمجالس ۲ / ۴۵۴.)
- علّامه شیخ عبدالرحمن صفوری شافعی گوید: آن حضرت میان قامت بود، چشمانی سیاه و درشت و روی زیبایی چون ماه شب چهارده و شکمی بزرگ داشت که بالای آن گنجینه علم و زیر آن جای غذا بود، محاسن شریفش پرپشت، موی سرش کم‏پشت، گردنش چون تنگ سیم‏فام بود؛ خداوند از او و مادرش و برادرانش جعفر و عقیل و عموهایش حمزه و عباس خشنود باد.(نزهةالمجالس و منتخب‏النفایس / ۴۵۴.)سایت فطرت