برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات سلیم بن قیس

- سلیم‏بن قیس گوید: در یکی از سالها دومی همه کارگزارانش را به دادن نصف اموالشان جریمه کرد جز قنفذ (به خاطر خوش‏خدمتی که به وی کرد). روزی من به گروهی که در مسجد حلقه‏زده بودند رسیدم که همه هاشمی بودند جز چند تن: سلمان، ابوذر، مقداد، محمدبن ابی‏بکر، عمربن ابی‏سلمه و قیس‏بن سعدبن عباده. عباس به علی علیه السلام گفت: فکر می‏کنی چرا دومی قنفذ را مانند سایر کارگزارانش جریمه نکرد؟ علی علیه السلام نخست به اطراف نگریست، آن‏گاه دیدگانش پر از اشک شد و گفت: ما به خدا شکایت می‏بریم... و زهرا از دنیا رفت در حالی که هنوز اثر تازیانه قنفذ مانند بازوبند بر بازوی حضرتش بود.(کتاب سلیم / ۹۱. پدر و مادرم فدای آن آقایی که در شرایطی قرار داشت که باید برای سخن گفتن ملاحظه کند و به اطراف بنگرد تا بیگانه‏ای نباشد. و این بارزترین نشانه مظلومیت و استضعاف است.)
- سلیم‏بن قیس گوید: ریسمانی به گردن حضرتش انداختند و فاطمه - علیها السلام - بر در خانه مانع بردن او شد،...و در اثر این دفاع تازیانه بر بازویش زدند که هنگام مرگ سیاهی آن مانند بازوبند بر بازوی حضرتش نمودار بود؛ آن‏گاه علی علیه السلام را کشان کشان برای بیعت به مسجد بردند.(کتاب سلیم‏بن قیس هلالی / ۸۴.) 
 سایت فطرت