مؤذن عمربن خطاب برای نماز صبح نزدعمرآمد،عمرخواب بود،مؤذن گفت:«الصلاةخیرمن النوم»،عمربیدارشد و امرکرد این جمله رادراذان صبح قراردهند!
اهل تسنن ازپیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده اندکه فرمود:

«ایاکم ومحدثات الأمورفاِن کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة.»
بپرهیزیدازامور حادث شده(که سابقه ی دینی نداشته وازدین نبوده است)همانا هرچیزتازه واختراع شده(که به دلخواه وطبق سلیقه ی افراد بوجود آید)بدعت است وهربدعتی ضلالت وگمراهی است.
فتاوی مهمة لعموم الامة…عبدالله بن باز،شماره ۱۱،ص۳۲.
وطبق همین روایات بدعت دراموردینی راموجب شرک می‌دانند
بنابراین:چرادراذان صبح اهل تسنن می‌گویند:الصلاة خیرمن النوم(نماز بهترازخواب است)بااین که این جمله را پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دراذان قرارنداد؟
شایدبرخی بگویند استدلال شما دراین زمینه که «الصلاة خیرمن النوم»درزمان حضرت محمد« صلی الله علیه وآله وسلم» وحتّی ابوبکر نبوده است چیست؟
خوب به این جمله که درکتاب الموّطأ مالک بن انس که یکی ازاستوانه‌های علمی اهل سنت هست دقت کنید:
«الصلاةخیرمن النوم»درزمان پیامبر وهمچنین حکومت ابوبکرومدتی ازحکومت عمرنیزدراذان گفته نمی‌شد،تااین که روزی مؤذن عمربن خطاب برای نماز صبح نزدعمرآمد،عمرخواب بود،مؤذن گفت:الصلاةخیرمن النوم،عمربیدارشدوامرکرد این جمله رادراذان صبح قراردهند.
کتاب الموّطأمالک بن انس،فقیه مدینه،متوفای۱۷۹هـ ق،کتاب الصلاة،باب ماجاءفی النداءللصلاة،ح۸
ودربرخی ازآنها آمده که این جمله راعمربن خطاب وپسرش عبدالله به اذان اضافه کردند.
کتاب الأذان،تألیف ابی حاتم،ص۴۵مراجعه شود
آیا این بدعت نیست؟آیاطبق روایتی که ازپیامبر صلی الله علیه وآله وسلم درباره بدعت وگمراهی آن نقل کرده اند،اضافه کردن این جمله به اذان ازامور محدثه نیست؟بدعت وضلالت نیست؟یادراین روایت،بدعت عمربن خطاب استثناشده است؟؟
آیا عمربن خطاب می‌تواند به میل خویش دراذانی که توسط رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است دستبرد نماید؟آیا این عمل عمربن خطاب بدعت نیست؟اگربدعت نیست بگویید آن راچه بنامیم!؟
سایت تحقیقاتی اسلام پرسIslam-Press.Net