بخیل نباش

نامردی نکن!غدیر را برای خودت نگه ندار!
از غدیر برای مردم هم بگو.
از امیر غدیر. از فرمانراویی اش. از صلابتش

از این که می‌توانی به او اعتماد کنی.مثل یک پدر.مثل یک کوه
بگو که تضمینش را خدا داده.بگو ردخور ندارد.
بگو و بخیل نباش...

بگو شاید یکی در این شهر خواست که از برکه ی غدیر جرعه ای برگیرد...به نقل از وبلاگ"من هم شیعه هستم"