کتاب بحث هایی از فقه تطبیقی


مولف: مهدی پیشوایی و حسین گودرزی
ناشر: نشر مشعر
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم
تعداد صفحات: ۱۲۴
قیمت: ۴۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر:آیا خواب ناقض وضو است اذان و اقامهفضیلت نماز جماعتشکوه نماز جماعت در حرمینسجده بر پشت نمازگزارعبور از مقابل نمازگزارآمینقنوتدیدگاه شیع