با این همه عناد باز هم ...
بیشتر تاریخ را دشمنان علی نوشته‎اند. معلوم نیست چقدرش را حذف کرده اند و چقدرش را بیان کرده‎اند. معلوم نیست چقدر از خوبی‎های علی را پای دیگران نوشته‎اند و بدی‎های دیگران را پای علی! معلوم نیست چقدر از حقایق را پس و پیش کرده باشند و بالا و پایین نوشته باشند.
با تمام این‎ها تاریخی که همان تاریخ نویسان نوشته‎اند، گرچه ناقص است و گویای همه چیز نیست، اما مردمان روزگار را به کرنش در برابر علی بن ابیطالب علیه السلام واداشته است. 
با تمام این‎ها تاریخی که همان تاریخ نویسان نوشته‎اند، گرچه در میان بغض‎ها و کینه‎ها نوشته شده است، اما ‎اگر کسی دقت کند، صدای مظلومیت علی را خواهد شنید.تحریریه سایت فطرت