آیه مبارکه ((یا ایها الرسول بلغ...)) بنا برقولی در مکه وقبل از هجرت نازل شده است ۱پس دلالتی بر غدیر خم ندارد و با اشار ه به بخش ولله یعصمک من الناس بر حراست از رسول خدا دلالت دارد.

پاسخ ۱: طبق نقل تعداد زیادی از مفسرین, محدثین و مورخین اهل سنت این آیه در روز غدیر خم نازل شده است از جمله تفسیر فخر رازی تفسیر در المنثور تفسیر آلوسی تفسر طبری تفسیر نیسابوری تفسیر فتح البیان تفسیر ثعلبی شواهد التنزیل کنز العمال فصول المهمه ینابیع الموده این آیه د روز غدیر نازل شده است. برخی از مفسرین که این ادعا را دارند و توجیهاتی را طرح میکنند. ۲ ولی قرطبی در تفسیر خود ضمن بیان توجیهات این عده به رد نظریه آنان می‌پردازد و می‌گوید اگر حادثه ای که دلیل گروه مدعی است در مکه اتفاق افتاده باشد و آیه فوق برای آن نازل شده باشد, پس باید آیه مکی باشد در صورتی که آیه مکی نیست و به اجماع مفسرین این آیه و سوره مدنی می‌باشد

پاسخ ۲: بخاری و مسلم در صحیح خود نقل کرده اند ۳ عایشه می‌گوید: شبی در خواب برپیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عارض شد و گفت: ای کاش مرد نیکی از اصحابم مارا نگهبانی میداد ناگهان صدای اسلحه به گوش آمد و پیامبرفرمود: چه کسی هستی؟ سعد گفت: یا رسول الله آمدم نگهبانیت دهم, عایشه گفت:آن گاه پیامبر خوابید تا این که صدای خواب اورا شنیدم. از این حدیث معلوم میشود که پیامبر حتی در مدینه حراست می‌شده است, چون زفاف پیامبر باعایشه بعد از هجرت به مدینه بوده است. پس بنابراین قولی که می‌گوید این آیه قبل از هجرت ودر مدینه نازل شده باطل است. زیرا اگر قرار بود پیامبر طبق آیه فوق از قبل از هجرت توسط خداوند حراست می‌شد, دیگر نیازی به حفاظت اصحاب نداشته است پس مشخص مشود این آیه برای غدیر خم نازل شده است.۱ تفسیر المنار / ج۶/ص۴۶۳ ذیل آیه
۲ مجمع ازواید ج۷/ص۱۷ باب سوره مایده – تفسیر مراغی /ج۶/ ص۱۶۰ – تفسیر قرطبی /ج۶/ ص۲۴۴ ۳ صحیح بخاری /ج۴/ص۴۱/ باب فضل الجهاد و السیر باب الحراسه فی الغزو – مسلم /ج۴/ص۱۸۷۵ / کتاب فضایل الصحابهسایت فطرت