باز هم در مورد آنان

کسی که طوفان نفرین نبی، بلای جانش شود چگونه میتواند خلاصی یافت؟

نه، این مزاح نیست.نه، این بازی ایام نیست، این خشم است بر یک نیرنگ، این زنهاری است بر یک کج راهه، این هشدار است ، هشدار:

و به زودی گروهی پس از من! امامت را چپاول کرده، به پادشاهی جابجا می‌کنند. هان! خشم خدا بر غاصبان و چپاولگران. و البته در آن هنگام، خدا آتش عذاب –شعله‌های آتش و مس گداخته- بر سر شما جن وانس خواهد ریخت.آن جاست که دیگر یاری نخواهید شد.

و باز این زنهاری بود، از هشدارهای غدیر

به راستی که این سخنی است با آنان که غدیر و امام آن را به ریاست و رییس حکومت محدود میکنند، تا بعد بگویند:من و تو ندارد، هرکس رییس شد، بقیه باید بپذیرند!!!

بیشتر بدانیم

 غدیر