بحث و بررسی در مورد رجعت که یکی از مسلمات عقاید تشیع است در رسالات و کتب زیادی مطرح شده است. این کتاب سعی دارد ضمن اثبات این امر با توجه به آیات قرآن