بازهم مُهر

اگر من سرم را روی مهر بگذارم و سجده کنم از نظر عده ای شرک محسوب می‌شود
این بدان معناست که در دید آن ها تماس پیشانی با مُهر یعنی پرستیدن مُهر.
بنابراین از این به بعد مراقب باشید:

۱-هیچ شییی با پیشانی شما تماس پیدا نکند.
۲-هرکس پیشانی شما را بوسید لبانش را ببُرید تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
۳-اگر پیشانی شما عرق کرد بگذارید خودش خشک شود.
۴-حتی المقدور در هنگام سجده، سر را میان زمین و هوا نگه داشته، فاصله‌ ایمنی پیشانی تا زمین را حفظ کنید، به هرحال کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند

با ما تماس بگیرید
 فطرت