ای کاش که بازهم می‌گفت

گفته بود:راستگویی عزت است و دروغگویی عجز و ناتوانی...
گفته بود:همسایگی خوشاوندی است...(کنایه از اینکه وظیفه تو نسبت به همسایه همانند وظیفه ات به خویشاوند است)
گفته بود:اخلاق نیک عبادت است و سکوت زینت و آرایش...
گفته بود:طمع و آزمندی فقر و گدایی است...(۱)

این ها را که گفته بود شنیدم، خواهانش شدم، دلم هوای کویش نمود.سوار بر مرکب شدم و به دنبالش رفتم.آخر این ها سخن یک آدم معمولی نیست، منشور است، قانون است، او حتماً باز هم حرف برای گفتن دارد....
گفتند از مکه خارج شده است و به سرزمین عراق رفته است...
به آنجا رفتم، به تاخت...
در میان راه به سرزمینی رسیدم که آب داشت اما، تشنه بود...
سراغ حسین (علیه السلام) را گرفتم، بالای نیزه را نشانم دادند...

(۱)فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام به نقل از تاریخ یعقوبی ج۲ ص ۲۴۶فطرت