مؤثر

این دارو دیگر برای شما مؤثر نیست!
از جمله ی مذکور کدام نتیجه حاصل می شود؟

1-داروی مورد نظر بطور کلی داروی بی خاصیتی است.
2-داروی مورد نظر در این بیماری خاص و در این زمان خاص بی اثر است.
3-این دارو در مورد این بیماری بی تاثیر است.

***
سوره ی مدثر آیه ی 48:
فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعین‏؛ شفاعت شفاعت کنندگان برای آن ها سودی ندارد

از آیه ی فوق الذکر چه نتیجه ای گرفته می شود؟

1-بطور کلی موضوع شفاعت همان گونه که اهل وهابیت می گویند باطل است.
2-شفاعت در مورد این افراد خاص (که در آیات قبل مشخصات آن ها آورده شده) بی تاثیر است.
3-موضوع شفاعت درست و پا برجاست ولی در موارد خاص.
4-گزینه ی 2 و 3صحیح است.