مؤثر

این دارو دیگر برای شما مؤثر نیست!
از جمله ی مذکور کدام نتیجه حاصل می‌شود؟

۱-داروی مورد نظر بطور کلی داروی بی خاصیتی است.
۲-داروی مورد نظر در این بیماری خاص و در این زمان خاص بی اثر است.
۳-این دارو در مورد این بیماری بی تاثیر است.

***
سوره ی مدثر آیه ی ۴۸:
فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعین‏؛ شفاعت شفاعت کنندگان برای آن ها سودی ندارد

از آیه ی فوق الذکر چه نتیجه ای گرفته می‌شود؟

۱-بطور کلی موضوع شفاعت همان گونه که اهل وهابیت می‌گویند باطل است.
۲-شفاعت در مورد این افراد خاص (که در آیات قبل مشخصات آن ها آورده شده) بی تاثیر است.
۳-موضوع شفاعت درست و پا برجاست ولی در موارد خاص.
۴-گزینه ی ۲ و ۳صحیح است.