این حق را به رسول خدا نمی دهید؟!


به روایات مختلف عباراتی از پیامبر خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در بستر احتضار صادرشده‌است و در مقابل نیز جملاتی از عمر... در این دو گروه از عبارات تأمّل‌کنید!

ببینید و قضاوت‌کنید آیا این حق برای هر کسی وجود دارد که در لحظات آخرین عمر خویش وصیّت خویش را کتباً نویسد، غیر از رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله؟!

جملاتی که از پیامبر خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در بستر احتضار صادرشده‌است:

-إیتونی بکتاب أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا- «کتابی به من دهید تا برای شما نوشته ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!» (2)

-إیتونی أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده- «چیزی به من دهید تا برای شما مطلبی بنویسم تا پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!» (2)

- هلم أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا - «چیزی بیاورید که برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!» (3)

- إیتونی بالکتف والدواة أو اللوح والدواة أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا- « کتف و دواتی به من دهید یا لوح و دواتی تا برای شما چیزی بنویسم که پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!» (4)

- إیتونی بکتف أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا- «کتفی به من دهید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!»(5)


به‌راستی کدام یک از این سخنان که منتسب به رسول خداست شبیه هذیان است؟! که عمر در مقابل این‌گونه بگوید:


- ما له! أهجر!! -« او را چه شده؟!هذیان‌می‌گوید!» (6)

- ما شأنه أهجر!! استفهموه!- « چه حالی دارد! هذیان‌می‌گوید!درکش کنید» (7)

إنّ رسول الله یهجر « همانا رسول‌خدا هذیان‌می‌گوید!» (8)

- إنّ رسول الله قدغلب علیه الوجع - « درد بر رسول‌خدا غلبه‌کرده!»(9)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ صحیح البخاری - ج 4 - ص 31- باب دعاء النبی الی الاسلام و النبوة؛ صحیح البخاری، ج 1، ص 36-37-کتاب العلم؛ ج 3، ص 1155، باب إخراج الیهود من جزیرةالعرب
2- صحیح البخاری، ج 5،ص 137، باب مرض النبی و وفاته؛ صحیح مسلم - ج 5 - ص 75- باب ترک الوصیة... (..لاتضلوا بعدی)
3- صحیح البخاری،ج8، ص 160، باب قول التبی لاتسألوا أهل الکتاب عن شیء؛ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 324- مسند عبدالله‌بن‌العباس ؛ السنن الکبری - النسایی - ج 4 - ص 360- قول المریض قوموا عنی؛ صحیح البخاری، ج 7، ص 9
4- صحیح مسلم - ج 5 - ص 76- باب ترک الوصیة... ؛ سنن ترمذی، ج4، ص308، ابواب تفسیر القرآن، باب و من سورة النساء
5- عمدة القاری - العینی - ج 15 - ص 90
6- صحیح البخاری - ج 4 – ص66- باب دعاء النبی إلی الاسلام...؛ عمدة القاری - العینی - ج 15 - ص 90
7- صحیح البخاری، ج 5،ص 137، باب مرض النبی و وفاته؛ صحیح مسلم - ج 5 - ص 75- باب ترک الوصیة...؛ السنن الکبری - النسایی - ج 3 – ص434
8 صحیح مسلم - ج 5 - ص 76- باب ترک الوصیة...
9- صحیح البخاری، ج 7، ص 9؛، ج 1، ص 36-37-کتاب العلم؛ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 324- مسند عبدالله‌بن‌العباس ؛ السنن الکبری - النسایی - ج 4 - ص 360- قول المریض قوموا عنی- الطبقات الکبری - محمد بن سعد - ج 2 - ص 244- ذکر الکتاب الذی اراد رسول الله ان یکتبه لامته فی مرضه الذی مات فیه- إمتاع الأسماع - المقریزی - ج 2 - ص 132- خبر کتاب رسول الله عند موته/ - ج 14 - ص 446- ذکر اراده الرسول ان یکتب کتابا لاصحابه و قد اشتد به الوجع