ایشان راضی نبوده‌اند!

اگر موارد ذیل محقق شده باشند، می‌توان گفت امیرالمؤمنین علیه السلام از دستگاه خلافت رضایت داشته‌اند:


۱-گزارشهای معتبر تاریخی از سخنان مردم آن دوره، رضایت ایشان را نقل کرده باشند.
۲- ایشان در برابر آنچه رخ داده کاملاً سکوت نموده باشند بگونه‌ای که بتوان این سکوت حضرت را نشانه رضایت ایشان از وضع موجود تعبیر کرد 
۳- ایشان در جهت تایید حاکمیت ابوبکر عبارات روشن و واضحی داشته باشند.
۴- ایشان عملا در تقویت پایه‌های حاکمیت ابوبکر شرکت کرده و رفتارهای آشکار و روشنی داشته باشند.
۵- برخورد حاکمیت ابوبکر با حضرت بگونه ای باشد که از آن، روابط حسنه و رضایت استفاده شود.

در بررسی تاریخ صدر اسلام مشاهده می‌کنیم که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده است و لذا هیچ زمینه‌ای برای طرح موضوع رضایت امیرالومنین علیه السلام از خلفا باقی نمی‌ماند.

منبع:
http://fetrat.com/WFM_Article.aspx?FLD_ID=۴۲