ایستاده بول کردن

خلیفه و فرزندش حتی از مسایل ساده اسلامی هم آگاهی نداشتند.

به گونه ای که امام مالک در کتاب الموطا جلد1صفحه 60 بیان می کند که «عن عبداللّه بن دینار، قال: رأیت عبداللّه بن عمر یبول قایماً» یعنی عبداللّه بن عمر را دیدم که ایستاده بول می کرد.

امام ترمذی هم در سنن الترمذی جلد1صفحه18 می گوید: عن عمر: رآنی النبی و أنا أبول قایماً فقال: یا عمر لا تبل قایماً...» هنگامی که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و سلّم ـ مرا دید که ایستاده بول می کنم، فرمود: ای عمر، ایستاده بول نکن.

و امام عسقلانی در توجیه کار عمر می فرماید: البول قایماً أحفظ للدبر. یعنی ایستاده بول کردن برای حفظ نشیمن خوب است. و همو می گوید: ثابت شده که عده ای از صحابه کرام پیامبر(ص) از جمله حضرت عمر بن الخطاب ایستاده بول می کردند.

فقط یک سؤال: اهل تسنن طبق حدیث اقتدوا باللذین من بعدی که در سنن ترمذی جلد۵صفحه ۶۳ آْمده، آیا از پیامبر که طبق اعترافات بالا آمده، تبعیت می کنند و نشسته بول می کنند یا از عمر که تقلید می نمایند و ایستاده بول می کنند؟