ایستاده بول کردن

خلیفه و فرزندش حتی از مسائل ساده اسلامی هم آگاهی نداشتند.

به گونه ای که امام مالک در کتاب الموطا جلد۱صفحه ۶۰ بیان می‌کند که «عن عبداللّه بن دینار، قال: رأیت عبداللّه بن عمر یبول قایماً» یعنی عبداللّه بن عمر را دیدم که ایستاده بول می‌کرد. 
 

امام ترمذی هم در سنن الترمذی جلد۱صفحه۱۸ می‌گوید: عن عمر: رآنی النبی و أنا أبول قایماً فقال: یا عمر لا تبل قایماً...» هنگامی که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و سلّم ـ مرا دید که ایستاده بول می‌کنم، فرمود: ای عمر، ایستاده بول نکن.

و امام عسقلانی در توجیه کار عمر می‌فرماید: البول قایماً أحفظ للدبر. یعنی ایستاده بول کردن برای حفظ نشیمن خوب است. و همو می‌گوید: ثابت شده که عده ای از صحابه کرام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از جمله حضرت عمر بن الخطاب ایستاده بول می‌کردند. 
 

فقط یک سؤال: اهل تسنن طبق حدیث اقتدوا باللذین من بعدی که در سنن ترمذی جلد۵صفحه ۶۳ آْمده، آیا از پیامبر که طبق اعترافات بالا آمده، تبعیت می‌کنند و نشسته بول می‌کنند یا از عمر که تقلید می‌نمایند و ایستاده بول می‌کنند؟