ایا حدیث کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلاء صحیح است؟

حدیثی به این معنی نیامده بلکه بر عکس آن بیان شده است یعنی در حدیث آمده: هیچ روزی مانند روز عاشورا نبوده و نیست و هیچ زمینی مانند زمین کربلا نیز نبوده و نخواهد بود.

امام مجتبی فرمودند:لایوم کیومک یا اباعبدالله در منابع حدیثی موثق آمده پس هیچ روزی مانند عاشورا نیست و هیچ خاکی خاک کربلا نمی‌شود حتی خاک حرم پیغمبر زیرا چشیدن خاک حرم پیغمبر حرام است ولی خوردن خاک امام حسین شفاست

این دو مطلب قطعی است لذا کل یوم عاشورا نه تنها هیچ سند خارجی ندارد که با مسلمات مخالف است خدا به همه تقوی عنایت کند که برای اقدامات خود توجیه نتراشند.

انحرافات در عزاداری امام حسین این هاست نه زنجیر زنی وعلم کشیشیعه نیوز