اگر قرار بود جانشین نبی به شورا انتخاب شود:

اول. این کار در مورد دیگر انبیاء و جانشینان‌شان از سوی خداوند توصیه می‌شد.

دوم. نه فقط امر جانشین، که احکام هم باید به شور گذاشته می‌شد.

سوم. دیگر خدا در قرآن امر به اطاعت از افرادی خاص و ویژه نمی‌کرد.

چهارم. لزومی نداشت پیامبر صلی الله علیه و آله در منطقه غدیر مردم را سه روز متوقف کنند.

پنجم. مبحث پیشوای بد و پیشوای خوب در قرآن مطرح نمی‌شد، چون در شور و شورا احتمال انتخاب افراد شرور هست و از خداوند بعید است چنین احتمالی را ندیده باشد. و یا این‌که به خاطر این احتمال پیروان پیشوای بد را وعده‌ی عذاب دهد.

ششم. ابوبکر که خود مثلا با شورا روی کار آمد، انتخاب نفر بعد را به شورا می‌سپرد نه آن‌که خودش اقدام کند و جانشین انتخاب کند.

هفتم. و خیلی چیزهای دیگر...

 

/فطرت