اگر شیعه به لزوم الفت تاکید دارد، چرا از نظریه‌ی عموم مسلمانان (اهل تسنن) پیروی نمی‌کند؟

اتحاد و همبستگی میان مسلمانان معتقد است (به جهت دفع نقشه‌های دشمن) نیاز به همکاری تمام مسلمین دارد لهذا باید به موارد زیر توجه کرد:

۱- اختلاف بین مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت، کمتر از اختلاف بین آنها و مذهب شیعه نیست. شاهد گویای این سخن، هزاران کتابی است که در اصول و فروع مذهب این مذاهب تألیف یافته است.

۲- اگر جایز است که چهار مذهب باشد، چرا پنج مذهب جایز نیست؟ چطور ممکن است چهار مذهب موافق با اتحاد مسلمانان باشد اما همین که به پنج می‌رسد، اجتماع از هم پراکنده می‌شود و مسلمانان هرکدام به راهی می‌روند و موجب از هم گسیختگی آنها، فراهم خواهد شد؟

۳- اتفاق و اتحاد مسلمانان از این طریق صورت می‌گیرد که نظر پیروان هریک از مذاهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی نسبت به شیعه‌ی آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، همچون نظرشان نسبت به پیروان آن مذاهب دیگر باشد.

 


 

 سایت فطرت