اگر دیگران از صحابه هم جای علی (ع) بودند ازحق خود میگذشتند ؟

پاسخ : نه چنین نیست و ادعایی بیش نیست زیرا خود عمر این اندازه که بعضی به او اعتقاد دارند به خود اعتقاد ندارد! بلکه اساسا فقط دنبال کسب قدرت است و کاری به اسلام ندارد به هر قیمتی حتی از دست رفتن اسلام حاضر به از دست دادن قدرت نبود! چنانکه بخاری از زبان عمر چنین نقل میکند:

((ترس داشتیم اگر بیعت نکرده از این گروه(اهل سقیفه) جدا شویم, آنها در غیاب ما با شخصی از خودشان بیعت نمایند, یا باید با عدم رضایت بیعت می نمودیم, ویا اینکه مخالفت مینمودیم که فسادی بر پا شود 1 -

عمر بعد از اجتماع یاران واحساس قدرت با لحن دیگری در باره کسب قدرت صحبت می کند: ((والله ما یخالفنا احد الا قتلناه))2

بلی بجز امیرالمومنین همه خلافت را برای خود میخواستند و برای آن از و فساد و قتل و.. ابایی نداشتند


1 صحصیح بخاری /ج8/ص211/ کتاب المحاربین باب رجم الحبلی من الزنا – سیره ابن کثیر /ج4/ص489 – حیاه الصحابه /ج2/ص10 باب اجماع صحابه علی ابی بکر- صواعق المحرقه /ص11/ الباب الاول فی بیان کیفیه خلافه صدیق - سیر اعلام النبلا /ج2/ص480 خلافه الصدیق
2 ریاض النضره /ج1 /ص204 ذکر بیعه السقیفه وما جری فیهاسایت فطرت