اگر دیگران از صحابه هم جای علی (علیه السلام) بودند ازحق خود میگذشتند ؟

پاسخ : نه چنین نیست و ادعایی بیش نیست زیرا خود عمر این اندازه که بعضی به او اعتقاد دارند به خود اعتقاد ندارد! بلکه اساسا فقط دنبال کسب قدرت است و کاری به اسلام ندارد به هر قیمتی حتی از دست رفتن اسلام حاضر به از دست دادن قدرت نبود! چنانکه بخاری از زبان عمر چنین نقل میکند:

((ترس داشتیم اگر بیعت نکرده از این گروه(اهل سقیفه) جدا شویم, آنها در غیاب ما با شخصی از خودشان بیعت نمایند, یا باید با عدم رضایت بیعت می‌نمودیم, ویا اینکه مخالفت مینمودیم که فسادی بر پا شود ۱ -

عمر بعد از اجتماع یاران واحساس قدرت با لحن دیگری در باره کسب قدرت صحبت می‌کند: ((والله ما یخالفنا احد الا قتلناه))۲

بلی بجز امیرالمومنین همه خلافت را برای خود میخواستند و برای آن از و فساد و قتل و.. ابایی نداشتند 


۱ صحصیح بخاری /ج۸/ص۲۱۱/ کتاب المحاربین باب رجم الحبلی من الزنا – سیره ابن کثیر /ج۴/ص۴۸۹ – حیاه الصحابه /ج۲/ص۱۰ باب اجماع صحابه علی ابی بکر- صواعق المحرقه /ص۱۱/ الباب الاول فی بیان کیفیه خلافه صدیق - سیر اعلام النبلا /ج۲/ص۴۸۰ خلافه الصدیق
۲ ریاض النضره /ج۱ /ص۲۰۴ ذکر بیعه السقیفه وما جری فیهاسایت فطرت