اگر تاریخ مطالعه شود، در کنار اکثریتی که پیرو مکتب خلفا بودند ؛ همواره گروهی نیز وجود داشتند که پیرو مکتب خلفا نبوده اند.

این فرقه، بر اساس دستور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمودند: «به کتاب و عترت (اهل بیت) من متمسک شوید»، پیرو مکتب اهل بیت(علیه السلام) بوده اند. این گروه چون فرمانی از جانب خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بر تبعیت از مکتب خلفا نداشتندو هیچ دلیلی از قرآن بر این متابعت پیدا نکردند، مذهب پیروی از قرآن و اهل بیت (علیه السلام) را انتخاب کردند.

آنها از زمان حضرت علی(علیه السلام) و حضرت فاطمه(سلام الله علیها) (یعنی پس از رحلت پیامبر)، مطابق این روش عمل کردند. به عبارت دیگر، مکتب معتقد به پیروی از اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، از زمان رحلت ایشان وجود داشته، یعنی از آن زمان که نه اشعری و نه هیچ کدام از مذاهب اربعه و نه پدران آنها وجود داشته اند.

برای دریافت این که چرا اکثریت مسلمانان از مکتب خلفا پیروی می‌کنند، بایستی تاریخ بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به دقت مطالعه کنیم تا از علت انحراف مسلمین از فرمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و تسلط خلفای غاصب بر جامعه ی اسلامی، آگاه شویم.

 

/

 سایت فطرت