اگر مکتب خلفا (مذاهب اهل تسنن) بر حق نبود، چرا اکثر مسلمانان به آن معتقد هستند؟

اگر تاریخ مطالعه شود، در کنار اکثریتی که پیرو مکتب خلفا بودند ؛ همواره گروهی نیز وجود داشتند که پیرو مکتب خلفا نبوده اند.

این فرقه، بر اساس دستور پیامبر(ص) که فرمودند: «به کتاب و عترت (اهل بیت) من متمسک شوید»، پیرو مکتب اهل بیت(ع) بوده اند. این گروه چون فرمانی از جانب خدا و پیامبر(ص) بر تبعیت از مکتب خلفا نداشتندو هیچ دلیلی از قرآن بر این متابعت پیدا نکردند، مذهب پیروی از قرآن و اهل بیت (ع) را انتخاب کردند.

آنها از زمان حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) (یعنی پس از رحلت پیامبر)، مطابق این روش عمل کردند. به عبارت دیگر، مکتب معتقد به پیروی از اهل بیت پیامبر(ص)، از زمان رحلت ایشان وجود داشته، یعنی از آن زمان که نه اشعری و نه هیچ کدام از مذاهب اربعه و نه پدران آنها وجود داشته اند.

برای دریافت این که چرا اکثریت مسلمانان از مکتب خلفا پیروی می کنند، بایستی تاریخ بعد از پیامبر(ص) به دقت مطالعه کنیم تا از علت انحراف مسلمین از فرمان پیامبر(ص) و تسلط خلفای غاصب بر جامعه ی اسلامی، آگاه شویم.

 

 سایت فطرت