اگر احترام صحابه واجب است، پس چگونه میتوان پیامبر را دیوانه خطاب نمود؟

آیا سخن قاضی عیاض صحیح است که می‌گوید: «اگر کسی بگوید پیامبر در حال جهاد فرار کرده باید توبه کند وگرنه باید کشته شود، چون شخصیت پیامبر را تنقیص کرده است؟

المواهب اللدنیة ۱: ۹۸ ـ قسطلانی.

و قرطبی می‌گوید: هر کس یکی از صحابه را نکوهش کند و یا او را در روایتش مورد طعن قرار دهد، خدای متعال را رد کرده و شرایع مسلمانان را باطل کرده است

[۵۹]. تفسیر قرطبی ۱۶: ۲۹۷

راستی اگر این جمله توهین شمرده شده و موجب اعدام است. آیا نسبت دیوانگی و هذیان به پیامبر توهین شمرده نمی‌شود؟ و گوینده آن مهدور الدم نیست؟

امام بخاری در هفت جا از کتاب خود و مسلم در سه جا از کتاب خود آورده است که عمر بن الخطاب این تعبیر را نسبت به پیامبر داشته است.

بخاری کتاب المرضی، ج ۴ ص ۷ باب ۱۷ ـ کتاب الجهاد ج ۲ ص ۱۷۸ باب ۱۷۲ ـ کتاب جزیه ج ۲ ص ۲۰۲ باب۶ و کتاب مغازی ج ۳ ص ۹۱ باب ۷۸ کتاب الاعتصام باب ۲۶. مسلمج ۳ ص ۶۹: کتاب وصیت باب ۵ ج ۲۲. چاپخانه مصطفی البابی، مصر.

 

/