عمر نباشد

آیا صحیح است که حضرت علی(ع) از مجالست و نشست و برخاست و رودررویی با عمر بن الخطاب بشدت متنفر بوده، به گونه ای که هر وقت ابوبکر و یا علی درخواست نشستی با او می کرد، حضرت به او شرط می کرد که کسی همراه او نباشد یعنی عمر همراه او نیاید، چنانچه امام بخاری می گوید:

أرسل ـ علی(رضی الله عنه) ـ الی ابی بکر أن إیتنا ولا یأتنا أحد معک کراهیه لمحضر عمر...(۱)

با این نصوص و اسناد، چگونه ادعا می کنیم که روابط اهل بیت پیامبر با خلفاء حسنه بوده؟

______________________

پی نوشت:

(١) بخاری ۳: ۵۵ ـ مغازی (خیبر).