اولین بار چه کسی از زیارت قبر پیامبر (ص) جلوگیری کرد

 

حاکم نیشابوری (متوفای ۴۰۵ ه) از داود بن ابو صالح نقل می‏کند: روزی مروان حَکَم دید که شخصی صورت خود را بر قبر پیامبر (ص) گذاشته است با شتاب سوی او آمد و گردن او را گرفته از جای بلند کرد و گفت: می‏دانی چه می‏کنی! منظور وی این بود که چرا به زیارت سنگ و کلوخ آمده ای! زایر که ابو ایوب انصاری - از صحابه پیامبر (ص) - بود گفت: آری خوب می‏دانم که چه می‏کنم! من هرگزبه زیارت سنگ نیامده‏ ام بلکه به‏ زیارت پیامبر (ص) آمده‏ ام.

‏ از رسول‏ اللّه (ص) شنیدم که فرمود: «بر دین خدا گریه نکنید اگر متولّیانش اهل بودند و آنگاه که نااهلان برآن حکم راندندبرایش بگریید.»

‏ جالب است که این حدیث را حاکم و ذهبی هر دو صحیح می‏ دانند!

‏ از این رخداد تاریخی به‏ خوبی روشن می‏ شود که ریشه این تفکّر از بنی‏ امیه و به خصوص مروان بن حکم همان طرد شده رسول‏ اللّه (ص) است.

مستدرک حاکم ج‏۴ ص ۵۶۰.


 


 سایت فطرت