اهل سنت می‌گویند بیعت علی (علیه السلام) با ابوبکر از روی رغبت و رضایت بوده است و اگر نص و وروایتی از پیامبر در عدم بیعت کردن داشت بیعت نمی‌نمود.

پاسخ ۱: اولا همه میدانند که حضرت مدتی از بیعت با خلفا سر باز زد واگر حضرت بر جانشینی خود , بعد از پیامبر نصی نداشت هرگز با خلفا مخالفت نمی‌کر د و یا در نهایت با زور بیعت نمی‌کرد! ومامی دانیم که حضرت حداقل تا ششماه بعد از پیامبر با ابوبکر بیعت ننمود

پاسخ ۲: این تهمتی بر ساحت مقدس حضرت است که بی اساس و نص بدنبال کسب حکومت برای خود بوده است!

پاسخ ۳: واقعه غدیر نقل شده در کتب اهل سنت خود نصی بر حقانیت حضرت است باید دید که چگونه حضرت وادار به کنار کشیدن از حق مسلم و الهی خود شده است.

پاسخ ۴: در اصل بیعت کردن علی (علیه السلام) با با ابوبکر نیز محل کلام است. زیرا چنانکه از سطور تاریخ مشهود است در آن شرایط و جو سیاسی حاد باینکه اول حضرت را جهت بیعت کردن تحت فشار قرار دادند.
اما حضرت بیعت نکرد تا پس از ۶ ماه وبعد از شهادت حضرت زهرا , آن هم به روش ویژهای از آن حضرت بزرور بیعت گرفتند. 
اگر بیعت واقع شد براساس اختیار آن حضرت نبوده است چه رسد به رضایت.
در صحیح بخاری میگوید بعد از آنکه حضرت زهرا نتوانست حق ارث (فدک) خود را از ابوبکر بستاند دیگر با ابوبکر حرف نزد تا از دنیا رفت و بعد از آن علی (علیه السلام) اجازه حضور ابوبکر و عمر را در مراسم تجهیز وتدفین فاطمه (علیه السلام) را نداد. تا فاطمه زنده بود مردم به علی توجه میکردند , اما بعداز فاطمه(علیه السلام), مردم به او بی توجهی کردند (ناچار) امام علی (علیه السلام) در صدد مصالحه وبیعت با ابوبکر شد در حالی که در آن مدت شش ماه بیعت نکرده بود (۱)
نه تنها علی (علیه السلام) با ابوبکر بیعت سریع نکرد بلکه اگر بیعت نیز کرده از سر ناچاری و اجبار شدید و نداشتن یاور بوده است.

پاسخ ۵: روایت ((علی مع الحق و الحق مع علی))(۲) نشان میدهد که اعتقاد ما و اهل سنت این است که آن حضرت همواره با حق بوده و از آن روی گردان نمیباشد و اگر ششماه با ابوبکر بیعت نکرده و نهایتا با عدم رضایت تن به بیعت داده است پس باید دانست آن بیعت به اختار نبوده که موجب فخر و یا اعتباری برای بیعت گیرنده باشد. 
 


۱) صحیح بخاری /ج۵/ص۱۷۷/ باب غزوه خیبر – صحیح مسلم / ج۳/ ص۱۳۸۰ /کتاب الجهاد و السیر باب ۱۶ قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لا نورث / حدیث ۵۳

۲) مجمع الزواید /ج۷ / ص۲۳۵ باب فیما کان فی الجمل وصفین و غیر هما – مناقب ابن مغازلی /ص۱۱۷ - المناشده یوم الشوری- تاریخ بغداد /ج۱۴ /ص۳۲۱ - ترجمه یوسف بن محمد المؤدب - مستدرک الصحیحین /ج۳/ص۱۱۹
 سایت فطرت