اهل‌سنّت در مشروعیّت

«انتخاب امام بر اساس انتخاب اهل حل و عقد»

چه دلیلی اقامه می‌کنند؟

دلیلی که بر مشروعیت این طریق اقامه می‏کنند، به طور عمده استناد به عمل صحابه در انتخاب ابوبکر به عنوان اوّلین خلیفه‏ی مسلمین است.

حال اگر واقعا دقت کنیم میبینیم که به هیچ وجه این روش نمی‌تواند روشی درستی باشد چرا که مساله مهم جانشینی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بایستی به دستور خداوند و طبق روشی که او تعیین نموده باشد نه آنکه اتفاقی بیفتد و در حالی که درستی و یا نادرستی آن دچار ابهام است به عنوان یک روش عمومی تلقی شود

این موضوع تا به آنجا دچار مشکل است که خلیفه دوم از آن به عنوان فتنه ای که گذشت و نباید تکرار شود یاد میکند


 سایت فطرت