انگیزه سید رضی (ره) در جمع آوری نهج البلاغه چه بوده است؟


پاسخ:

سید رضی (ره) می‌خواسته جنبه‌های ادبی کلام حضرت امیر علیه السلام را نشان دهد..توضیح اینکه یکی از منابع استنادات عرب در تشخیص لغت و فهم لغات رایج هر عصری خطبه‌های خطبا است. هدف اصلی مرحوم سیدرضی از جمع آوری خطبه‌های حضرت علی علیه السلام جنبه ادبی کلام ایشان بوده است، نه از باب این که همه حقایق و معارف دینی منقول از امام متقین را بیان کند. انگیزه مرحوم سید رضی در تنبه دادن به کسانی است که به خطبه‌های ادیبانه امیرالمؤمنین بی توجه بوده اند، لذا خطبه ها را تقطیع کرده و قطعات منتخبی را ارائه نموده است.

با توجه به از بین رفتن قراین موجود در زمان سید رضی, امروزه برخی افراد در مواجهه انحصاری به نهج البلاغه گاهی دچار کج فهمی از برخی خطب می‌شوند


این گونه سخن گفتن به شیوه جمع آوری سید رضی باز می‌گردد نه کلام حضرت امیر علیه السلام. و اگر سید رضی این کار را نمی‌کرد جامعه اهل تسنن حضرت امیر (علیه السلام) را به عنوان یک خطیب نمی‌شناختند.وبلاگ قرآنیان