آیا انما از ادات حصر است؟ فخر رازی می‌گوید تاکید است!

می دانید جهت یافتن پاسخ هر پرسشی می‌باید به متخصصان و صاحبنظران در موضوع مربوطه مراجعه کرد و این کار دلیلی بر نادیده گرفتن و یا کم ارزش قلمداد کردن سایر تخصصها در دیگر زمینه ها نمی‌شود.

ادات حصر بودن کلمه"انما"مورد اتفاق بزرگان ادب و لغت و معروف میان نحویون و اصولیون می‌باشد. بنگرید به اذعان دانشمندان ذیل در کتابهایشان:

ابن هشام درمغنی اللبیب، تفتازانی در مطول، جوهری در قاموس، بیضاوی در منهاج، سکاکی در مفتاح، قزوینی در ایضاح و...

اما فخر رازی از مشاهیر و مفسران اهل سنت، هر چه باشد نامش در شمار دانشمندان لغت درج نگردیده است. لذا به طور قطع استنباط او از معنای"انما"کاملا به برداشت و نظر شخصی وی مربوط می‌شود و از حوزه تخصصی یک بحث علمی پیرامون مطلبی خاص (معنای لغت) خارج است.

(البته بر شما پوشیده نماند که فخر رازی تلاش بسیاری می‌کرده تا بلکه بتواند به زعم خود در شان نزول آیه ۵۵ سوره مایده مربوط به واقعه تاریخی خاتم بخشی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در رکوع و حکم جانشینی و ولایت ایشان، خدشه وارد کند)
 فطرت