مولف: سید محمد موسوی نوری
ناشر: نشر آفاق
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۱۹۶
قیمت: ۱۹۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران پاسداران دشتستان چهارم نبش زمرد پلاک۴۳ تلفن ۲۲۸۴۷۰۳۵


نبوتامامتمعاد