مولف: سیدمحمدموسوی نوری
ناشر: نشر آفاق
مترجم:
نوبت چاپ: اول۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۱۸۱
قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران پاسداران دشتستان چهارم نبش زمرد پلاک۴۳ تلفن ۲۲۸۴۷۰۳۵


دین شناسی توحید عدل