اندر تفاوت‌های وهابیت و اهل سنت

علمای اهل سنت، بر خلاف ادعای فرقه ی تازه شکفته یعنی وهابیت درمورد زیارت قبور حکم به کراهت داده اند نه حرمت آن.
(یعنی که این کار مکروه است، نه حرام)
درکتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در رابطه با بنای قبور چنین نقل شده است:
"یکره ان یبنی علی القبر،بیت او قبة او مدرسة او مسجد او حیطان تحدق به"یعنی:مکروه است که برقبر،اتاق یا قبه،مدرسه مسجد یا دیواری که آن را احاطه کند ساخته شود 
الفقه علی المذاهب الاربعه /عبدالرحمن الجزائری:۵۶۳/۱فطرت