تا به حال از خودت پرسیده ای که چرا فقط یک فقره از گنجینه سخنان علی بن ابیطالب علیه السلام را، هیچیک از آن دیگران ندارند؟ آن دیگرانی که حق را از امیرمومنان ستاندند و همسرش را کشتند.

بیشتر مورخان در خدمت آنها بودند و از مخالفان علی، اما خطابه های پرشور و آن حکمتهای زیبا و آن نامه های تکان دهنده را نتواستند کتمان کنند که هیچ، چنین مطالبی از حاکمان خود هیچگاه نقل نکردند. یعنی چیزی هم نبود که بخواهند نقل کنند.تحریریه سایت فطرت