امام علی (ع) چقدر معتبر است؟

بر فرض محال که بر خلافت ابابکر هم اجماعی صورت گرفته باشد، آیا نمی دانید که ابن حزم، عالم بزرگ سنی می نویسد:"ولعنه الله علی کل اجماع یخرج عنه علی بن أبی طالب و من بحضرته من الصحابه"


لعنت خدا بر هر اجماعی که علی بن ابی طالب و اطرافیان او از صحابه در آن اجماع نباشند.(1)


مگر نمی دانید امیرالمومنین از مخالفان سرسخت جریان سقیفه بوده است؟

_____________________

پی نوشت:

(١)المحلی، ابن حزم،8/398، مسیله 1770، کتاب الوصایا، اقوال المتاخرین فی حکم الوصیه بعتق اکثر من الثلث.