"این کتا ب ازسری کتا ب های 40 حدیث است که حاوی احادیث امیرالمومنان علی (ع) درباره حضرت مهدی(عج)است. این 40حدیث در4 فصل اصلی: توصیف حضرت مهدی –