امام عالم به اسرار قرآن امام و انفاق آشکار و پنهان امام و انفاق انگشتر به سایل در حال رکوع علی علیه السلام زبان گویای پیامبر صلی الله علیه و آله