امام زمان(عج) نیست؟

شاگرد مرتب به استاد می‌گفت: 
"باور کنید! امام زمان(عج) هست. او اگر نباشد من و تو هم نیستیم. او مثل قلب جهان است. او ستون استوار زمین است. زمان هم به او برقرار است."اما به خرج استاد نمی‌رفت که نمی‌رفت. 
استاد زبان فرانسه تدریس می‌کرد آن هم خصوصی. شاگردش هم اهل همان محله بود. 
یک روز شاگرد به او گفت: من دیگر به وجود شما اعتقادی ندارم. 
• چرا؟ من که هستم.من وجود دارم. من... من! 
• در همین محله ی خودمان چند نفر را سراغ دارید که به زبان فرانسوی مسلط نیستند؟ 
• خیلی زیاد. 
• همین دلیل محکمی است بر عدم وجود شما! 
• خب تقصیر خودشان است که مثل شما سراغ من نیامده اند، نه دلیلی بر این که من نیستم! 
• دقیقاً همین طور است! این که شما وجود مقدس امام زمان(عج) را انکار می‌کنی تقصیر خودت است که سراغ او نرفته ای!