بر اساس منابع علمی و مصادر حدیثی، فقهی، کلامی، تاریخی و رجالی اهل سنت