مولف: محسن کازرونی
ناشر: مولف
مترجم:
نوبت چاپ: اول بهار ۷۴
تعداد صفحات: ۲۷۲
قیمت: ۳۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مرکز پخش قم صفاییه کوچه آمار انتشارات ناصر تلفن ۲۷۴۰۰