کتاب المراجعات


مولف: سید عبدالحسین شرف الدین موسوی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل
مترجم: محمد جعفر امامی
نوبت چاپ: دوم بهار۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۵۵۸
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران صندوق پستی ۶۳۱۹/۱۴۱۵۵ تلفن۸۸۸۹۷۵۲۷

 

/بحثهای این کتاب به صورت پرسش و پاسخ طی 112 نامه میباشد...آغاز بحث از نقطه شروع و لازمی شروع شده و سپس پرسش و پاسخهای بعدی سلسله وار در پیوند صحیح با ه