المراجعات(رهبری امام علی در قرآن و سنت)

مولف: سید عبدالحسین شرف الدین موسوی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل
مترجم: محمد جعفر امامی
نوبت چاپ: دوم بهار1382
تعداد صفحات: 558
قیمت: 20000 ریال
مشخصات ناشر: تهران صندوق پستی 6319/14155 تلفن88897527


بحثهای این کتاب به صورت پرسش و پاسخ طی 112 نامه میباشد...آغاز بحث از نقطه شروع و لازمی شروع شده و سپس پرسش و پاسخهای بعدی سلسله وار در پیوند صحیح با ه