اقتدا به سلف صالح؟

امام ترمذی می‌نویسد: «عن عمر: رآنی النبی و أنا أبول قایما،فقال:یا عمر! لا تبل قایما...». (۱) 

در سنن ترمذی از کتب بسیار معتبر اهل سنت از عمر بن الخطاب نقل شده که گفت:

ایستاده بول می‌کردم که پیامبر مرا دید،پس فرمود: ای عمر! ایستاده بول مکن....

برخی از بزرگان اهل سنت نیز به توجیه کار وی برخاسته اند و نوشته اند:

«البول قایما أحفظ للدبر» ؛ایستاده بول کردن برای حفظ نشیمن بهتر است،و همو گوید: ثابت شده که عده ای از صحابه پیامبر اکرم -صلی الله علیه و سلم- از جمله حضرت عمر بن الخطاب ایستاده بول می‌کرد. (۲)

آیا این عمل جناب خلیفه دوم با فرمایش نبوی در تنافی نیست؟!! که فرمود:

«من الجفاء آن یبول الرجل قایما.» ایستاده بول کردن مرد،روی برتافتن (از شیوه نیکان) و ستم (بر خود) است. (۳) 

چگونه می‌شود بین عمل خلیفه دوم مسلمین! و فرمایش نبوی جمع کرد و بالاخره پیروان سلف صالح (وهابیون)در این کار از پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله و سلم- پیروی می‌کنند یا از سلف صالحی که پیامبر در باره اش فرمود:

«إقتدوا باللذین من بعدی» ؛اقتدا کنید به دو نفر بعد از من (ابوبکر و عمر). (۴)؟

______________________
پی نوشت:

(۱)سنن ترمذی/ج۱/ص۱۸

(۲)فتح الباری/ ج۱/ص۲۶۲ - ارشاد الساری/ج۱/ص۲۷۷

(۳)عمدة القاری/ج۳/ص۱۳۵

(۴)سنن ترمذی/ج۵/ص۶۳۰