افشای تسلّط رسانه ای و اقتصادی وهابیت بر منابع جهان اسلام

اشاره:
به گزارش فعالان فضای مجازی جلسه فرهنگی مذهبی یاران منتظر(عج) به نقل از ماهنامه موعود، امروزه وهابیت به عنوان یک فرقه ی ضالّه، به گونهای دست به تخریب اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم) زده است که سراسر دنیا با توجه به اعمال و رفتار این گروه افراطی دین اسلام را به عنوان دینی خشک و خشن که هیچگونه انعطاف و مهربانی در آن وجود ندارد تلقی میکنند. از این جهت بر تمامی مسمانان جهان است تا با جدا نمودن صفوف خود از این گروه ضاله، ماهیت آن را در جهان افشا نمایند تا بر همگان واضح و روشن شود که وهابیت وصله ی ناهمگونی است که هرگز به جهان اسلام نخواهد چسبید. با این روی کرد، حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس جعفری (دانش آموخته ی حوزه ی علمیه ی قم و کارشناس مسائل وهابیت) رسیده و گفت و گویی را با ایشان ترتیب دادیم که از نظر شما خوانندگان محترم میگذرد.

خصوصیات و ویژگیھای فرقه ی وھابیت در زمان حاضر چیست؟

البته وھّابیت در زمان حاضر، دیگر آن وھّابیت خشن در دھه ھای نخستین قرن بیستم میلادی نیست که در راه استقرار حاکمیت خود، با کمک اربابان قدرتمند خود مانند انگلستان ھرگونه صدای مخالف مانند آلرشید در کویت کھ مورد حمایت عثمانیان بود و شرفای مکّھ را سرکوب نمود، بلکھ وھّابیت کنونی بھ حاکمیتی بھ ظاھر مھربان با مردم و متمایل بھ دسترسی بھ آخرین پیشرفتھای علمی و صنعتی جھان و مظاھر نوین تمدن و رفاه تبدیل شده است.

با اوصافی کھ فرمودید بھ نظر میرسد وھابیت باید منابع مالی قابل توجھی در اختیار داشتھ باشد؟

کاملاً درست است، البتھ این منابع ھمھ از قدرت نفت و ثروت فراوان کشورعربستان است کھ بھ اعتراف کشورھای صنعتی دنیا، وھابیت بر بیشترین و بزرگترین مخزن ھای نفت جھان تسلط دارد...

بیشترین تجمع وھابیھا در عربستان سعودی است و بھ نظر میرسد سرنوشت مردم و کشور عربستان بھ نوعی با این فرقھ گره خورده باشد. شما این مطلب را تأیید میکنید؟

بلھ،امروزه ھمانطور کھ فرمودید منافع بخش عمدهای از مردم عربستان با خاندان سعودی گره خورده است.از این رو حفظ آل سعود و تسلّط آنان بر امور کشور و شؤون مملکتی با ھر قیمت، در درجھ اولِ اھمیت قرار گرفتھ است. جمعیت خاندان آل سعود کھ بیش از چھار ھزار نفر میباشند عمده مشاغل و پستھای کلیدی را در سراسر کشور وسیع و پھناورعربستان در دست دارند. از طرف دیگر در مرکزیت وھابیھا عربستان، پادشاه یا ھمان مَلِک، حاکم مطلق است و ھیچ کس حق عزل او را ندارد و تاکنون کھ بیش از ھفتاد سال از تأسیس حکومت آل سعود میگذرد، ھیچگونھ قانونی کھ در برابر اراده پادشاه قرار داشتھ باشد،وضع نشده است.

وهابیت کنونی به حاکمیتی به ظاهر مهربان با مردم و متمایل به دسترسی به آخرین پیشرفتهای علمی و صنعتی جهان و مظاهر نوین تمدن و رفاه تبدیل شده است.

مذھب رسمی کشور عربستان چھ مذھبی است؟

مذھب رسمی کشور عربستان، سنّی حنبلی است کھ بر اساس تعالیم محمدبن عبدالوھّاب اداره میشود و فقط یک اقلیّتی پانزده درصدی در منطقھ شرقی، قطیف، احساء، دمام و ظھران شیعھ میباشند و خاندان محمدبن عبدالوھّاب کھ معروف شده اند، پستھای مھم فتوا، ارشاد، تبلیغات، آموزش مذھبِ وھّابیت و مانند آن را در دست دارند.

« آل الشیخ » بھ محمدبن عبدالوھاب چگونھ توانست ریشھ ھای حکومت وھابیھا را در عربستان شکل دھد؟

قبل از آنکھ بھ سؤال شما پاسخ دھم لازم است اشاره کوتاھی بھ زندگی محمدبن عبدالوھّاب داشتھ باشم. محمدبن عبدالوھّاب نجدی تمیمی در سال ١١١٥ ھجری در عُیینھ (یکی از مناطق نجد در جزیرة العرب) بھ دنیا آمد. او مدتھا زیر نظر پدر، برادر و استادان خود علوم حدیث، تفسیر قرآن و تاریخ (بھ ویژه آثار ابن تیمیھ) را فرا گرفت تا اینکھ پدرش در سال ١١٥٣ ھجری از دنیا رفت. او مسافرتھای متعددی انجام داد و سرانجام در سال ١١٦٠ ھجری شد و با محمدبن سعود، حاکم منطقھ آشنا و آراء و پندارھای خود مبنی بر دعوت بھ توحید خالص و » درعیھ » رھسپار سلفی گری را مطرح و او را مجذوب خود کرد و پیمان محکمی با ھم امضا نمودند.

آیا متن پیمان نامھ موجود می‌باشد؟

بلھ، بر اساس این پیمان تقسیم کاری صورت گرفت، یعنی سمت سازماندھی و رھبری نیروھا و نصب والی و حاکم برای مناطق بھ عھده محمدبن سعود و سِمَت فتوا دادن، قضاوت و نصب قاضی برای مناطق و اجرای حدود، تعزیرات و جمع و نظارت بر توزیع بیت المال بر عھده محمد بن عبدالوھّاب گذاشتھ شد. در سایھ این پیمان و اتحاد بین محمد بن عبدالوھّاب بھ عنوان امام الدین(العقیدة) و محمدبن سعود بھ عنوان امام السیف (الجیش) با ھدف گسترش توحید و مبارزه با بدعتھا، حملھ بھ مردم روستاھا و شھرھا آغاز شد و قریب شصت سال این وحدت و ھمکاری ادامھ پیدا کرد.

در طول این شصت سال محمدبن عبدالوھاب چھ برنامھ ھایی را دنبال میکرد؟ بھ زمان مرگ محمدبن عبدالوھاب ھم اشاره بفرمایید؟

در طول این مدت، محمدبن عبدالوھّاب با تمسّک بھ ظواھر بعضی از آیات و احادیث، تمامی مخالفان خود را کافر و مشرک خطاب میکرد و فتوای قتل آنان و مصادره اموالشان را صادر مینمود. او پس از تألیف کتابھای متعدد و تربیت شاگردان و طرفداران زیاد در سال ١٢٠٦ ھ. درگذشت و در درعیھ بھ خاک سپرده شد.

آیا مبانی فکری محمدبن عبدالوھاب و توجیھات او برای کافر قلمداد نمودن مخالفان خود ھمین توجیھاتی است کھ وھابیھا برای مرتد نمودن دیگران بھ کار می‌بندند؟

بھ نکتھ خوبی اشاره کردید. من در اینجا برای شما بھ عمده ترین مبانی فکری محمدبن عبدالوھاب اشاره می‌کنم تا ھمانطور کھ شما ھم فرمودید معلوم شود دستاویز وھابیھا برای مشرک خواندن دیگران ھمان مبانی فکری محمد بن برائت جستن « لاالھ الاالله » عبدالوھاب است.یکی از این موارد بحث توحید است کھ محمدبن عبدالوھاب معتقد است معنای از ھر معبودی غیر از الله و اخلاص کامل بھ خدای یگانھ است و ھرکسی کھ بھ غیر خداوند متوسل شود مشرک میباشد، ھم میگوید درخواست شفاعت از پیامبر و اولیای الھی « شفاعت » چون از غیر خدا طلب کمک و یاری کرده است. در بحث معتقد است ساختن بنا روی قبر و نذر و نیاز و مانند آن شرک و بدعت است. « قبور » جایز نیست و بدعت است. یا در بحث ھم میگوید ھرکسی کھ دعوت بھ توحید خالص را نپذیرد و با آن مخالفت کند، مال او حلال و « جنگ و جھاد » در باب خونش ھدر است.(چنان کھ قبلا ھم گفتم محمد بن عبد الوھاب بیشتر این افکار و عقاید را از آثار و کتابھای ابن تیمیھ
آموختھ بود). جنگھای حکّام آلسعود و وھّابیان در حملھ بھ مکّھ، مدینھ، عراق(نجف و کربلا)، یمن و سوریھ بر این اساس بوده است. البتھ علما و دانشمندان شیعھ پاسخھای مناسبی بھ ادعاھای وھّابیان دادهاند.

آیا در حال حاضر نقاطی از عربستان ھم ھستند کھ از برنامھ ھای مذھبی آل سعود تبعیت نکرده باشند. منظورم این است کھ آیا وھابیھا بر تمام نقاط عربستان سیطره دارند؟

ببینید پس از آغاز و استمرار دعوت وھّابیان و استقرار حاکمیت آل سعود، بیشتر سرزمینھای مردم مسلمان جزیرة العرب مانند شھرھای مکّھ، مدینھ، طایف، دمام، نجران، بریده، الکبار، ھفوف، جدّه، تبوک، ریاض، قطیف، الأحساء و مناطق دیگر بھ تصرف و اشغال حاکمان سعودی در آمد و بھ اجبار آیین وھّابیان رسمیت یافت، ولی تعدادی از مسلمانان مناطق شرقی مانند قطیف، احساء، عسیر و نجران کھ قبلاً شیعھ اثنا عشری بودند، تسلیم نشدند و ھنوز ھم مراسم دینی و مذھبی را طبق اعتقاد خود (شیعھ)عمل میکنند.

وھابیھا از چھ شیوه ھایی برای گسترش شعایر مذھبی خود استفاده میکنند؟

وھابیھا نسبت بھ آیینھا و شعایر مذھبی سختگیری زیادی دارند و با تعمیر و ساختن قبور پیامبران، زیارت قبور اموات،
توسل بھ اولیای الھی، نذر برای مردگان، طلب شفاعت و بزرگداشت آنھا بھ طور جدّی برخورد میکنند. تمامی کتابھا،
مجلات و سخنرانی خطیبان در مساجد، بھ ویژه مسجدالحرام و مسجدالنبی(صلی الله علیه و آله و سلم) کھ چاپ و منتشر میشود، درباره مباحث
توحید و شرک، بدعت و نھی مردم در استفاده از دعا و توسّل و شفاعت میباشد.
تفرقه در دنیای اسلام، خواست استکبار جهانی به سرکردگی امریکا است و در اثر همین اختلاف،
دشمنان اسلام و مسلمانان بیشترین بهرهبرداری را از ذخایر مادی و معنوی کشورهای اسلامی و از سلطه و
نفوذ بر مناطق مسلماننشینکردهاند.
بھ نظر میرسد اوج گسترش شعایر مذھبی وھابیت در موسم فریضھ حج انجام میگیرید؟
کاملاً درست است. بھ دلیل اھمیتی کھ مسألھ حج در بین مسلمانان جھان دارد و ھمھ سالھ میلیونھا زن و مرد مسلمانِ
عاشق حضور در مراسم عبادی سیاسی حج و زیارت قبر مقدّس پیامبرگرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) و صحابھ ایشان و بازدید از
تشکیل دادهاند کھ وظیفھ « حج » مکانھای تاریخی عازم عربستان میشوند، حاکمان سعودی وزارت خانھ مستقلی بھ نام
اساسی و مھم آن رسیدگی بھ مسائل حج و حجّاج میباشد.
تمامی علما و دانشمندان وھّابی، باید آمادگی کامل در جھت برگزاری مراسم را داشتھ باشند و احکام و سؤالات شرعی
حاجیان را طبق مذھب وھّابیت پاسخ گویند. البتھ اداره ی حرمین شریفین یعنی مکّھ و مدینھ از وظایف عمده وزارت حج و
شؤونات اسلامی است. این وزارت خانھ بھ طور منظّم کتابھا و مجلاتی برای معرفی مکانھای تاریخی و اعمال مذھبی
مسلمانان طبق مذھب وھّابیت چاپ، منتشر و توزیع میکند.
غیر از اداره ی حرمین شریفین چھ نھادھای دیگری زیر نظر وزارت خانھ حج قرار دارد؟
مؤسسات و نھادھای متعددی مانند: مجلس شورای الدعوة و الارشاد، المجلس الاعلی و الشؤون الاسلامیة، ریاسة شؤون
الحرم المکّی والحرم المدنی، دور الحج فی نشرة الدعوة، ھییة الأمر بالمعروف و النھی عن المنکر، و چندین مجموعھ
دیگر از مجموعھھایی ھستند کھ زیر نظر وزارت حج فعالیت میکنند و ھر کدام بھ سھم خود با برپایی جلسات، سخنرانیھا
در داخل و خارج کشور، تألیف کتاب و چاپ نشریات و توزیع و اھدای آنان بھ ویژه در ایام حج یعنی ماهھای ذی القعده و
ذی الحجھ، بھ وظایف خود عمل میکنند.
قطعاً وھابیھا در عربستان برای نھادینھ کردن مبانی فکری خود مراکز علمی متعددی را تأسیس کردهاند. آیا از دانشگاهھا
و مراکز علمی آنھا آمار دقیقی در دست داریم؟
٥
بلھ، آمار بھ خوبی نشانگر گستره فعالیتھای علمی وھابیھا است کھ من در اینجا نگاه آمار کوتاھی از این مراکز علمی
است کھ در مکھ واقع شده است. این « جامعة امالقری » را بھ خوانندگان عزیز ارایھ خواھم داد. یکی از این مراکز علمی
دانشگاه در سال ١٣٦٩ ھجری ابتدا بھ صورت کلیة الشریعة تأسیس و در سال ١٤٠١ ھجری با موافقت مجلس الوزراء
بھ جامة امالقری تغییر نام داد. ھدف از تأسیس این دانشگاه، آموزش زبان عربی و گسترشفرھنگ اسلامی برای برادران
و خواھران میباشد و در شھرھای جدّه و طایف نیز شعبھ دارد. دانشکدهھای کلیة الشریعة، مرکز البحوث العلمی، احیاء
التراث الاسلامی، مرکز البحوث النفسیة و التربویة و چندین مرکز دیگر از مجموعھھایی ھستند کھ زیر نظر این دانشگاه
فعالیت میکنند. این دانشگاه تاکنون کتابھا و مجلات متعددی را چاپ و منتشر کرده است.
یکی دیگر از این مراکز علمی الجامعة الاسلامیة است کھ در مدینة منوّرة فعالیت میکند.این دانشگاه ھم در سال ١٣٨٠
ھ برای خدمت بھ جھان اسلام و کمک بھ آموزش و تربیت علما و مبلّغان مذھبی در شھر مدینھ تأسیس شد کھ تاکنون
فعالیتھای فراوانی در زمینھ چاپ و نشر کتاب و مجلھ انجام داده است.از دیگر دانشگاهھا میتوان از دانشگاه الامام
محمدبنسعود الاسلامیة را نام برد کھ در سال ١٣٩٤ ھ با ھدف خدمت بھ جھان اسلام در زمینھ بحث ھای اسلامی و
گسترش و تبلیغ آن در کشورھای گوناگون تأسیس شد کھ دانشکدهھای مھم کلیة اللغة العربیة، کلیة اصول الدین، کلیة
العلوم الاجتماعیة، المعھد العالی للقضاء و مرکز البحوث وابستھ بھ آن ھستند کھ کتابھا و مجلّات گوناگونی در زمینھ
اھداف خود چاپ و توزیع نمودهاند.
دانشگاه الملک سعود از دیگر دانشگاهھای این کشور است کھ از سال ١٣٩٨ ھ. در زمینھ مباحث تربیتی، اقتصادی،
ادبی، اداری، بیمارستانی و سایر علوم فنی مانند زراعت و ھندسھ تأسیس شد و آثار و تألیفات زیادی بھ زبانھای عربی و
انگیسی منتشر نموده است.دانشگاه جامعة الملک عبدالعزیز ھم از سال ١٤٠٥ ھ. تأسیس و در زمینھ مباحث اقتصادی و
اداری و آداب و علوم انسانی و زمین شناسی، ھندسھ و مانند آن فعالیت میکند. از مھمترین مراکز علمی این
میباشد کھ تاکنون ٧ ٢٠ کتاب و ٢٠ نشریھ مھم منتشر نموده و با سازمان « مرکز أبحاث الاقتصاد الإسلامی » دانشگاه
کنفرانس اسلامی نیز ھمکاری دارد.
یکی از مھمترین مراکز مذھبی عربستان است؟ « رابطة العالم الاسلامی » ظاھراً مرکز
بلھ، این مرکز در سال ١٣٨١ ھجری توسط ملک سعود در مکھ افتتاح شد و تاکنون ٣٨ سال از تأسیس آن میگذرد و از
پرقدرتترین سازمانھای مذھبی در عربستان بھ حساب میآید.
این مرکز چھ وظیفھ مھمی را بھ عھده دارد؟
وظایف مھم این مرکز، آموزشھای اسلامی، چاپ و توزیع قرآن و کتب اسلامی، آموزش زبان عربی، کمک مالی بھ
کشورھا و اداره مؤسسات خیریھ در سراسر جھان است، البتھ نھادھایی مانند مجمع فقھ اسلامی، شورای عالی جھانی
مساجد، مؤتمر(کنفرانس (تربیت اسلامی، جمعیت اسلامی جوانان زیر نظر این مرکز قرار دارند.
مذهب رسمی کشور عربستان، سنّی حنبلی است که بر اساس تعالیم محمدبن عبدالوهاب اداره میشود و
فقط یک اقلیتی پانزده درصدی در منطقه شرقی، قطیف، احساء، دمام و ظهران شیعه میباشند و خاندان
معروف شدهاند، پستهای مهم فتوا، ارشاد، تبلیغات، آموزش مذهبِ » آلالشیخ » محمدبن عبدالوهاب که به
وهابیت و مانند آن را در دست دارند.
بنابر این این مرکز باید ھزینھھای زیادی را برای ترویج وھابیت در دنیا کرده باشد؟
٦
کاملاً درست است. این سازمان طی ١٠ سال گذشتھ نزدیک بھ یکمیلیارد ریال صرف ساختمان و بناھای اسلامی و ترویج
اسلام سعودی نموده و دولت عربستان مبلغ ٣٥ میلیون ریال بھ سازمانھای خیریھ، بیمارستانھا و درمانگاهھا در خارج
از کشور، ٢٠ میلیون ریال بھ نشر و حفظ قرآن و ارشاد اسلامی کمک کرده است. ھمچنین بیش از یکھزار مسجد و
صدھا مرکز اسلامی در سراسر جھان زیر نظر این سازمان مشغول فعالیت ھستند. علاوه بر این کمکھای این مرکز در
کشورھای دیگر برای احداث ٢ مؤسسھ اسلامی، ١٢٥٩ مسجد، ١٠٦٩ مدرسھ، ٢٠٠ مؤسسھ مذھبی، ١٣٤ دانشگاه،
٤١ درمانگاه، ٧٦ بیمارستان و یک دانشکده جھان عرب در پاریسھزینھ شده است.
مراکز مذھبی وھابیت نباید بھ ھمین مرکز خلاصھ شود؟
بلھ، از دیگر مراکز میتوان بھ ریاسة ادارات البحوث العلمیة والافتاء و الدعوة والارشاد(ھییة کبار العلماء)یا ھییھ الأمر
بالمعروف والنھی عن المنکر و الجماعة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم نام برد.
عربستان برای نھادینھ کردن تفکر وھابیت تا چھ اندازه از حوزهھای علمیھ و مراکز آموزشدینی استفاده میکند؟
ببینید در کشور عربستان، چیزی بنام حوزهھای علمیھ، آنگونھ کھ در کشورھای شیعھنشین مرسوم بوده و ھست، وجود
ندارد. پس از استقرار دولت عربستان سعودی بھ ویژه در مرحلھ سوم آن بھدست ملکعبدالعزیزبنسعود در سال
١٣٥٣ ھجری دولت تلاش زیادی بھ عمل آورد تا غیر از مراکز دانشگاھی، مرکزیتی بھ عنوان حوزهھای علمی مانند
حوزهھای علمی شیعھ و یا مدارسامام خطیب(الجامعات الاسلامیة در عثمانی و جامع الأزھر در مصر) بھوجود نیاید.
در واقع، حوزهھای علمی دینی عربستان، شکل دانشگاھی تکامل یافتھ است بھطوری کھ مروج آیین و مذھب رسمی
وھابیت ھم ھستند. ھمچنین از گذشتھھای دور تاکنون از داخل و خارج عربستان علاقھمندان بھ تحصیل در رشتھھای دینی
جامعة الملک »،« جامعة ام القری » مانند قرآن، تفسیر، حدیث، تاریخِ اسلام و فقھ جذب دانشگاهھای این کشور مانند
میشوند. « جامعة الاسلامیة فی المدینة » و « جامعة الملک عبدالعزیز »،« سعود
برای نمونھ، دانشگاه اسلامی در مدینھ با ٥ دانشکده تخصصی و بخشھای گوناگون وابستھ بھ آموزش دانشجویان در
شریعت اسلامی، تبلیغ و ارشاد، اصول دین، قرآن و حدیث، حدیث و روایات شریفھ، مطالعات اسلامی، زبان عربی و مانند
آن میپردازد و فارغ التحصیلان این مراکز علمی بھ اقامھ نماز جماعت در مساجد و تبلیغ مسائل شرعی و دینی در داخل و
خارج عربستان مشغول میشوند.
آیا در عربستان میتوان مذھبی بھ غیر از وھابیت را تبلیغ کرد؟
٧
در کشور عربستان، ھرگونھ فعالیت مذھبی خارج از آیین وھابیت ممنوع است و بھ شدت با آن برخورد میشود. البتھ در
میان وھابیان نیز گرایشھای گوناگون تندرو و افراطی، سنّتگرا، معتدل و میانھرو وجود دارند.
وھابیت تا چھ اندازه از ابزار رسانھ برای ترویج اھداف خود بھره میگیرد؟
حکام وھابی آلسعود از تمامی امکاناتی کھ از استخراج بیحد و حساب نفت بھ دست می‌آید، در راه تبلیغ حکومت
استبدادی سعودی و آیین منحرف وھابیت استفاده میکنند.یکی از مھمترین فعالیتھای مراکز فرھنگی رسانھای(رادیو،
تلویزیون و مطبوعات) تلاش در معرفی نظام حکومتی آلسعود و آیین وھابیت بھ عنوان بھترین تشکیلات اداری و مذھب
مورد علاقھ مردم و ھماھنگ با قرآن و سنّت نبوی است.ھرگونھ تحقیق و پژوھشی کھ ھمگام این برنامھھا باشد تھیھ و
تنظیم و منتشر میگردد و ھرگونھ تألیف و تحقیقی کھ موافق با مذاھب دیگر بھ ویژه مذھب تشیع دوازده امامی باشد بھ
عنوان انحراف از دین اسلام و بدعت و کفر معرفی و مردم را از نزدیک شدن بھ آن منع میکنند.
برائت جستن از هر معبودی غیر از الله و اخلاص کامل « لااله الاالله » محمدبن عبدالوهاب معتقد است معنای
به خدای یگانه است و هرکسی که به غیر خداوند متوسل شود مشرک میباشد، چون از غیر خدا طلب
کمکو یاریکرده است.
فرمودید وھابیت از ھمھ ابزار برای ترویج برنامھھای خود استفاده میکند. آیا وھابیت بھ تأسیس کتابخانھھای مجھز ھم
اقدام کرده است؟
اتفاقاً یکی از برنامھھای جدی وھابیت تأسیس کتابخانھھای مھم است کھ من تعدادی از این کتابخانھھایی را کھ در کشور
در شھر ریاض دارای بیش از ١١ میلیون « ملک سعود » عربستان وجود دارد را بھ شما معرفی میکنم.کتابخانھ دانشگاه
جلد کتاب عربی و فارسی، ٣٠٠٠ نشریھ ادواری، ٨٦٠٠ نشریھ دولتی و منابع کمیاب خطی فراوان، کتابخانھ
دارای ٢٠٠٠٠٠ جلد کتاب عربی، انگلیسی و مجموعھ زیادی از نسخھھای خطی کمیاب و « ملک عبدالعزیز » عمومی
دارای ٣٣٤٠٠٠ جلد کتاب، نشریھ، « مدینھ منوّره » نشریات ادواری در موضوعات گوناگون، کتابخانھ دانشگاه اسلامی
دارای بیش از ١٧٧٠٠٠٠ جلد « انجمن اداره عمومی » پایان نامھ، اسلاید و میکرو فیلم در موضوعات گوناگون، کتابخانھ
دارای ٣٧٠٠٠ جلد کتاب بھ زبان « ملک فیصل » کتاب عربی، انگلیسی و مجلات دورهای و نشریات دولتی، کتابخانھ ملی
در حال حاضر، بیش از ٣٠ ھزار مدرک و سند پیرامون تاریخ « ملک فھد » عربی، انگلیسی و فرانسھ و کتابخانھ ملی
عربستان و توسعھ کشور سعودی را نگھداری میکند. اینھا از جملھ کتابخانھھایی ھستند کھ برای حفظ و نگھداری از آثار
وھابیت در عربستان فعالیت دارند.
یکی از مھمترین اقدامھای وھابیت چاپ و نشر کتب ضدشیعی است، در این رابطھ ھم توضیحاتی بفرمایید؟
بلھ، بخش مھمی از کتابھای منتشر شده بھ زبانھای عربی، انگلیسی، فارسی و اردو در چاپخانھھا غیر از کتب قدیمی
پیشوایان سلفیگری مانند ابنتیمیھ، ابنالقیم، ابنکثیر و محمدبنعبدالوھّاب، اختصاصبھ ردّ عقاید مذھب شیعھ و دشمنی
و ضدیت با آن بھویژه پس از انقلاب اسلامی ایران دارد کھ ناشران با دستور حاکمان وھابی با جدیّت زیادی آنھا را چاپ و
در داخل عربستان و خارج آن در میان مسلمانان و غیرمسلمانان(بیشتر بھ صورت اھدایی) توزیع میکنند کھ از برخی از
کتابھای ضد شیعھ، کھ در عربستان چاپ و در سراسر دنیا توزیع میشود، میتوان بھ کتابھایی مانند:
الشیعة و تحریف القرآن نوشتة محمد مال الله، کلمات فی کشف الاباطیل والافترایات نوشتة عبدالفتاح ابوغدّه، کشف
الأسرار وتبریة الأیمة الأطھار نوشتة السیدحسین الموسوی(عثمان الخمیس)، الاستاذ فی جامعة الملک سعود بالریاض، لله
ثم للتاریخ (عثمان الخمیس). اُصول مذھب الشیعة الإمامیة الاثنی عشریة، عرض و نقد نوشتة الدکتور ناصربنعبدالله
القفاری در ٣ جلد و کتابھای متعدد دیگر.
٨
عمدهترین مباحثی کھ وھابیت در این کتابھا بھ آن میپردازند چیست؟
یکی از مسائل مھمی کھ در بیشتر این کتابھا بھ چشم میخورد و نویسندگان وھابی آن را مطرح میکنند، مسألھ
اختصاصی دانستن تفسیر اسلام و سنّت نبوی بھ مرکز وحی(حرمین شریفین) و علما و ساکنان آن است و ھرگونھ عقیده و
فکری را کھ خارج از محیط حرمین در سراسر جھان مطرح شود، باطل میدانند. دانشمندان وھابی خود را متولیان و
مفسران جھان اسلام میدانند و داعیھ رھبری آن را دارند. آنان با فراخوانی متفکران و دانشمندان جھان اسلام و با در
اختیار گذاشتن امکانات(کتابخانھ و بودجھ) در راه این ھدف تلاش میکنند.
وھابیت تا چھ اندازه بھ مبانی فکری خود مانند ابنتیمیھ و محمدبنعبدالوھاب پایبند است؟
پایبند بودن وھابیت تا آن جایی است کھ بخش عمده آثار منتشره آنھا درباره جنبش و دعوت سلفیگری و وھابیگری
مطابق با آثار ابنتیمیھ، محمدبنعبدالوھّاب و مبارزه با ھرگونھ نوآوری و مخالفت با افکار پیشوایان سلفی است کھ برای
چاپ دارالوطنِ « حوارٌ ھادیٌ مع محمد الغزالی، وقفات مع کتاب السنّة النبویة » نمونھ میتوان بھ انتشار کتابی با عنوان
الریاضتألیف سلمانبنفھدالعودة اشاره کرد کھ در مخالفت با افکار نویسنده پرآوازه معاصر مصری(الشیخ محمد الغزالی)
نوشتھ شده است. الشیخ محمد الغزالی نویسندهای است کھ بھ بحثھای عقلی و علمی پرداختھ و طرفدار نوآوری
فرھنگی در جھان امروز، مدافع انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(قدس سره) و مخالف وھابیان است.
تبلیغ وھابیگری در خارج از عربستان تا چھ اندازه بھ خواستھھای تفرقھ افکنانھ دشمنان اسلام کمک میکند؟
تبلیغ وھابیت در کشورھای اسلامی مسألھ واقعاً جدی است. غیر از انحرافات اساسی این فرقھ کھ از آراء و پندارھای
پیشوایان سلفیگری(ابنتیمیھ و محمدبنعبدالوھّاب (نشأت گرفتھ است، از سوی دیگر بھ عنوان ابزاری در دست
استعمارگران و سیاستھای شیطانی امریکا و انگلستان قرار دارد و یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلاف و تفرقھ میان
مسلمانان بھشمار میرود. تفرقھ در دنیای اسلام، خواست استکبار جھانی بھ سرکردگی امریکا است و در اثر ھمین
اختلاف، دشمنان اسلام و مسلمانان بیشترین بھرهبرداری را از ذخایر مادی و معنوی کشورھای اسلامی و از سلطھ و
نفوذ بر مناطق مسلماننشین کردهاند.
بھ نظر میرسد وھابیت علاوه بر دشمنی با شیعیان، دشمنی بھ خصوصی ھم با انقلاب اسلامی داشتھ باشد؟
مطلبی کھ شما میفرمایید کاملاً درست است. دشمنی و خصومت وھابیان با تشیع دوازده امامی و انقلاب اسلامی قابل
کتمان نیست. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، از سوی دستگاهھای تبلیغاتی و انتشاراتی و مراکز علمی و تبلیغی
وھابیت صدھا و ھزاران جلد کتاب و نشریھ در تبلیغ وھابیت و دشمنی با تشیع و اھلبیت(علیه السلام) چاپ و در کشورھای
ایران(مناطق سنّینشینِ شرق و غرب) پاکستان، عراق، سوریھ، لبنان، ھند، اردن و افغانستان، مصر، لیبی، الجزائر،
مغرب، ترکیھ، کشورھای آسیای میانھ، تاجیکستان و کشورھای قاره اروپا و امریکا توزیع و تبلیغ شده و میشود.
تربیت مبلغان مذھبی داخلی و خارجی در دانشگاهھای عربستان جایگاه ویژهای دارد. مبلغانی کھ پس از طی دورهھای
لازم، آیین و مرام وھابیت را فرا گرفتھ و برای معرفی وھابیگری و مبارزه با افکار تشیع و ایران اسلامی بھ سراسر دنیا
اعزام میشوند. فعالیتھای تبلیغی وھابیان در مناطق شیعھنشین منطقھ شرقی عربستان مانند قطیف، احساء، دمام و
ظھران نیز کم نیست.
در این مناطق تمام مسؤولان اداری سیاسی و فرھنگی از طرفداران حکومت سعودی انتخاب میشوند و حتی معلمانِ
مدارس و امامانِ مساجد نیز باید گرایش بھ آیین وھابیت داشتھ باشند. شیعیان حق تبلیغ فرھنگ و آداب و رسوم شیعی در
عبادات دینی و آموزش آن را ندارند و در صورت مشاھده بھ سختترین نوع با آنھا برخورد میشود.
چھ کشورھایی بیشتر تحت تاثیر برنامھھای تبلیغی وھابیت قرار دارند؟
٩
یکی از کشورھا ھمین کشور پاکستان است. کشور اسلامی پاکستان با چھار ایالت پنجاب، سرحد، سند و بلوچستان در
ھمسایگی شرقی ایران با فرھنگسنتی اسلامی و حاکمیتی حزبی، ھمواره مورد طمع و تجاوز استعمارگران خارجی بوده
است. این کشور بھ دو دلیلِ فقر فرھنگی و نفوذ روحانیان متعصّب و مخالف شیعھ یکی از عمدهترین مراکز تبلیغ وھابیت
در بین کشورھای اسلامی است.
گروهھای پاکستانی وھابی مذھب، گاه بھ صورت حزب سیاسی، با نفوذ در دولت و گاه بھ صورت گروهھای فرقھگرای
تروریستی و گاه بھ صورت فعالیتھای فرھنگی عمل میکنند. از طرف دیگر بخش زیادی از روحانیان طرفدار آیین
وھابیت در پاکستان، دروس دینی خود را در کشور عربستان گذرانده و یا با حمایت مالی و سیاسی و فرھنگی سعودیان بھ
مسؤولیتھا و منصبھای مھم دست پیدا کردهاند.
وهابیها نسبت به آیینها و شعایر مذهبی سختگیری زیادی دارند و با تعمیر و ساختن قبور پیامبران،
زیارت قبور اموات، توسل به اولیای الهی، نذر برای مردگان، طلب شفاعت و بزرگداشت آنها به طور جدی
برخورد میکنند.
شاید بتوان نمونھ کامل جریان وھابیت در پاکستان را بھ سپاه صحابھ منسوب دانست؟
بلھ، گروه سپاه صحابھ نمونھ کامل یک حزب تفرقھگرا و مورد حمایت عربستان در پاکستان است. این حزب در سال
در شھر جھنگ(ایالت پنجاب) در زمان حکومت ژنرال ضیاءالحق « حق نواز جنگاوی » ١٩٨٤ میلادی توسط فردی بھ نام
تأسیس و با سرعتی بیسابقھ در سراسر کشور گسترش یافت. کھ مراکز فعالیت سپاه صحابھ شھرھای سیالکوت،
فیصلآباد، جھنگ و مانند آن است کھ قبلاً محل فعالیت فیودالھای شیعھ مذھب بوده و تأسیس سپاه صحابھ یکی از
ابزارھای فیودالھای سنّی مذھب در مبارزه با شیعیان است.
آنچھ از نام این گروه افراطی پیدا است خود را منسوب بھ صحابھ اھل سنت میدانند؟
درست است.یکی از شعارھا و اھداف تأسیس سپاه صحابھ، دفاع از احترام بھ صحابھ و مبارزه با افکار شیعیان بھ بھانھ
مخالفت با صحابھ و انقلاب اسلامی ایران است.تبلیغات گسترده و گمراه کننده آنھا و کارھایی مانند آدم ربایی، سرقت
مسلحانھ، ترور، کشتار جمعی، بمبگذاری و اعمال وحشیانھ دیگر باعث ایجاد وحشت و دلھره در بین شیعیان شده است.
البتھ این مطلب را ھم باید بگویم کھ سپاه صحابھ گروھکھای وابستھ دیگری را کھ در جھت اھداف آنھا تلاش میکنند،
تأسیس « حرکة الانصار و تنظیم الدعوة » بھ رھبری مولانا اسفندیار و سلیم الله خانی و گروه « سوار اعظم » مانند گروه
نموده است.
١٠
آیا گروه طالبان برای ھمین اھداف در افغانستان شکل گرفت؟
گروه طالبان از قوم پشتون، بزرگترین قوم افغانستان ھستند کھ بھ دست ارتش سپاه صحابھ، جمعیت العلمای پاکستان و
مدارسدیوبند(محل آموزشاندیشھھا وھابیان) شکل گرفت. ھر چند طالبان، مدعی استقرار شریعت محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم) ھستند و
خود را حنفی مذھب و صوفی مشرب قلمداد میکنند، ولی اعمالشان نشان دھنده احیای سنّتھای قومی و قبیلھای ٢٥٠ سال
گذشتة پشتونھا میباشد.
این باورھا و سنتھا شباھت زیادی با عملکرد وھابیان دارد بھطوری کھ شواھد موجود نشان از حمایت کامل سیاسی،
فکری و اقتصادی عربستان از آنھا دارد. عربستان از زمانھای گذشتھ، بھویژه در زمان اشغال کشور افغانستان توسط
شوروی سابق بھ دللایل عمدهای بھ مسائل این کشور توجھ داشت است.
آیا نشانھھای از فعالیت وھابیت در کشور ما ھم دیده شده است؟
متأسفانھ کشور ما ھم مردم سنّی مذھبِ ساکن در مناطق مرزی از تبلیغات سعودیانِ وھابی در امان نماندهاند و این مسألھ
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشدید شده است.در مدارس علمیھ اھل سنّت، دیده شده است کھ کتابھای ابنتیمیھ و
محمدبنعبدالوھّاب بھ صورت آشکار برای طلاب تدریس و دیگر کتابھای وھابیان بھ صورت اھدایی میان طلاب و
روحانیان منطقھ توزیع میشود. جزائر قشم و کیش بھ دلیل نزدیک بودن بھ کشورھای خلیج فارس و شنیدن و دیدن صدا
و تصویر رادیوھا و تلویزیونھای منطقھ، کھ آیین وھابیت را تبلیغ و از نظام شیعی حاکم بر ایران اسلامی انتقاد و بدگویی
میکنند، نیز در معرضآسیب و حتی خطر گرایشقرار دارند.
از شما بھ خاطر شرکت در این مصاحبھ، متشکریم.
من ھم از شما و ھمکارانتان سپاسگزارم. موفق باشید.
----------------------------------------------------------------------------------------
منبع: فعالان فضای مجازی جلسه فرهنگی مذهبی یاران منتظر(عج) به نقل از ماهنامه موعود

در گفتو گو با حجتالاسلام عباسجعفری
(دانشآموخته ی حوزه ی علمیه ی قم و کارشناس مسائل وهابیت)