اصحاب جهنمی!

در صحیح مسلم از پیامبر اکرم آورده است:
فی أصحابی إثناعشر منافقاً، فیهم ثمانیة لا یدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سمِّ الخیاط..(1)

درمیان اصحاب من 12نفرمنافق وجود داردکه 8نفر انها هرگز وارد بهشت نمی شوند مگر انکه شتراز سوراخ سوزن خیاطی عبور کند
جالب است که اهل سنت و می گویند که همه صحابه وارد بهشت می شوند.ایا میشود به این دوازده نفر اقتدا کرد و بهشتی شد؟؟

______________________

پی نوشت:
(1)صحیح مسلم 8: 122 ـ کتاب صفات المنافقین/ مسند احمد 4: 320/ البدایة والنهایة 5: 20/ تاریخ الاسلام (المغازی)صفحه 649 /تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 123(دارالفکر) /دلایل النبوه جلد 5 صفحه 261/ مشکاه المصابیح صفحه5917 و..