اصحاب جهنمی!

 

در صحیح مسلم از پیامبر اکرم آورده است: 
فی أصحابی إثناعشر منافقاً، فیهم ثمانیة لا یدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سمِّ الخیاط..(۱)

درمیان اصحاب من ۱۲نفرمنافق وجود داردکه ۸نفر انها هرگز وارد بهشت نمی‌شوند مگر انکه شتراز سوراخ سوزن خیاطی عبور کند 
جالب است که اهل سنت و می‌گویند که همه صحابه وارد بهشت می‌شوند.ایا میشود به این دوازده نفر اقتدا کرد و بهشتی شد؟؟

______________________

پی نوشت: 
(۱)صحیح مسلم ۸: ۱۲۲ ـ کتاب صفات المنافقین/ مسند احمد ۴: ۳۲۰/ البدایة والنهایة ۵: ۲۰/ تاریخ الاسلام (المغازی)صفحه ۶۴۹ /تفسیر ابن کثیر جلد ۴ صفحه ۱۲۳(دارالفکر) /دلایل النبوه جلد ۵ صفحه ۲۶۱/ مشکاه المصابیح صفحه۵۹۱۷ و..