اشک حسینی، سرمایه شیعه

مولف: عبدالحسین
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: سوم/1385
تعداد صفحات: 128
قیمت: 7000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن66464141


اشک چیست؟ برسیدالشهداء علیه السلام باید گریست گریه و حزن انبیاء و ایمه علیهم السلام گریه امام حسین علیه السلام و اهل بیتش اشک دشمن بر مصیبت امام ح