کتاب اشک حسینی، سرمایه شیعه

مولف: عبدالحسین
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: سوم/۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۲۸
مشخصات ناشر: تلفن ۶۶۴۶۴۱۴۱

 

/اشک چیست؟برسیدالشهداء علیه السلام باید گریستگریه و حزن انبیاء و ایمه علیهم السلامگریه امام حسین علیه السلام و اهل بیتشاشک دشمن بر مصیبت امام ح