اسم من، اسم تو، اسم او(۳)

امیرمومنان علیه السلام دوستی داشتند، به نام عثمان بن مظعون که او به عبادت کردن، معروف بود.
امام آن قدر وی را دوست می‌داشتند که فرزندی از فرزندانشان را به نام او، نام گذاری فرمودند.

همانا من او را به نام برادرم عثمان بن مظعون، نام گذاری کردم.
(ابوالفرج اصفهانی،مقاتل الطالبیین ص۵۵)

مطمیناً در جامعه آن روز خیلی ها را به نام عثمان می‌شناختند،چرا که این نام یک نام مرسوم عربی بوده است.و تک تک آنها نمی‌توانند مدعی شوند که امام به خاطر او نام فرزندشان را عثمان گذاشته اند.حتی اگر آنها ماجرای عثمان بن مظعون را ندانند.

بیشتربدانیمفطرت