اسم من، اسم تو، اسم او(۲)

چون خلیفه دوم نام افرادی که به نام‌های پیامبران خوانده میشدند را تغییر میداد بنابراین نام ابراهیم را هم به عبدالرحمان تغییر داد.
اجدع معروف به ابومسروق، او همنام پیامبر ی نبود، اما اسمش، توسط خلیفه دوم به عبدالرحمن تغییر کرد.چرا؟نمیدانیم!!
نام او خالد نبود،طحیل بود.خلیفه نام او را چنین تغییر داده بود.(طحیل برادر بلال بود)
قلیل فرزند صلت، نام او به کثیر تغییر پیدا کرد.دلیل این یکی هم......
آیا کسی جلودار خلیفه بود؟آیا در این تغییرات، خشونت و تندخویی حاکم وقت موثر بود؟
دخالت در نام گذاری و تغییر نام چه دلایلی میتواند داشته باشد؟اعمال تفکرات شخصی بر جامعه؟علاقه به دخالت در امور شخصی دیگران؟درپوش گذاشتن بر اختلافات اساسی گذشته؟
علی ابن ابیطالب علیه السلام نیز فرزندی داشت که عمر، بر همین منوال وی را عمر نامید!!!!

بیشتربدانیم

 رابطه امیرالمومنین(ع) با خلفا